Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til likestillings- og forbrukerministeren

Dokument nr. 15:116 (2005-2006)
Innlevert: 09.11.2005
Sendt: 10.11.2005
Besvart: 21.11.2005 av likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Det vises til oppslag i Dagsavisen 9. november hvor en imam i en av landes største islamske menigheter fremholder at det i gitte situasjoner er helt i orden at en mann utøver vold mot sin kone.
Hva vil statsråden gjøre for å bekjempe diskriminerende og totalt uakseptable holdninger blant imamer, og hva mener hun om at det ytes offentlig tilskudd til den omtalte menigheten?

Vedlegg til spørsmål:

Artikkel i Dagsavisen 9. november 2005.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg og Regjeringen arbeider for å bekjempe vold mot kvinner. Det er straffbart å slå, og dette må alle rette seg etter, selvsagt også imamer og andre religiøse ledere. Jeg har tatt opp saken med kultur- og kirkeministeren og kan opplyse følgende:

I henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna fra 1969 kan trossamfunn la seg registrere når det ikke med sin lære eller sitt arbeid kommer i strid med norsk rett og moral. Et trossamfunn som forfekter vold mot kvinner vil komme i strid med rett og moral, og vil kunne nektes registrering.

I denne saken er vedkommende imam ikke trossamfunnets forstander. Lov om trudomssamfunn og ymist anna setter kun formelle vilkår i forhold til forstander.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opplyst at de vil tilskrive det aktuelle trossamfunnet og be trossamfunnets forstander redegjøre for trossamfunnets lære. Dersom trossamfunnet ikke tar avstand fra imamens uttalelse, vil registrering og tilskudd vurderes nektet.

Jeg tar foreløpig fylkesmannens videre arbeid til etterretning.