Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:120 (2005-2006)
Innlevert: 11.11.2005
Sendt: 14.11.2005
Besvart: 18.11.2005 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden legge til rette for at de positive erfaringene fra prosjektet i Trondheim benyttes til å etablere lignende samarbeidsordninger mellom politiet og psykiatrien i andre byer, slik at dette på sikt blir en landsdekkende ordning?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2005 bevilget daværende regjeringspartier, med støtte fra Fremskrittspartiet, midler til å igangsette et prøveprosjekt der et samarbeid mellom politiet, kommunen og helsemyndighetene skulle sikre personer med rus- og psykiatriproblemer en mer verdig behandling. Prosjektet har vist seg å være svært vellykket, og bidrar både til å få flere inn i behandlingsopplegg, samtidig som det har frigjort både cellekapasitet og ressurser hos politiet. Det er svært viktig at de positive erfaringene nå videreføres også i andre byer som opplever at personer med rus- og psykiatriproblemer ofte havner i en "gråsone" mellom ulike offentlige instanser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Mennesker med omfattende rusmiddelproblemer og alvorlige, psykiske lidelser er ofte i en svært vanskelig livssituasjon. De sliter også med mange og sammensatte problemer på andre områder og har derfor behov for bistand fra flere omsorgs- og hjelpeinstanser. Erfaringsmessig har det vist seg at denne gruppen mennesker ofte faller utenfor tiltakene både for rusmiddelmisbrukerne, det psykiske helsevernet og de kommunale tjenestene.

Etter min oppfatning er det viktig å ha bredde i tiltakene overfor denne gruppen rusmiddelmisbrukere. Ikke minst vil det være viktig at spesialisthelsetjenesten yter bistand til dem som man gjør overfor øvrige pasienter som har krav på slik tjeneste. I det forbindelse vil jeg peke på at man gjennom lavterskel helsetiltak med tilbud som helsesjekk, vaksinasjoner, smittevern, veiledning og hjelp i forbindelse med overdoser mv., kan makte å fange opp personer som har behov for spesialisthelsetjeneste.

I denne sammenheng er prosjektet i Trondheim svært viktig både for å kunne yte konkret bistand til rusmiddelavhengige med psykiatriske problemer og innhente erfaring og kunnskap om samarbeidet mellom politiet og psykiatrien.

Sør-Trøndelag politidistrikt har i løpet av 2005 gjennomført nevnte prosjekt for å utvikle bedre samarbeidsrutiner mellom politiet, psykiatrien og andre relevante hjelpeinstanser. Prosjektet skal evalueres i løpet av 2006, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006). Jeg har imidlertid fått opplyst fra Politidirektoratet at de foreløpige signalene fra politidistriktet er meget positive og det kan være grunn til å se fram til evalueringen. Imidlertid vil jeg avvente evalueringen før jeg vurderer om det vil være aktuelt å fortsette prosjektet i sin nåværende form og hvordan samarbeidet mellom de involverte parter bør utvikles, herunder erfaringsutvekslingen mellom politidistriktene om ordningen.

Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at det allerede eksisterer et formalisert samarbeid mellom helsevesenet og politiet i flere politidistrikter. Det ble også i 2005 opprettet et fast samarbeidsforum mellom Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet for blant annet å avklare roller og ansvar mellom helsevesenet og politiet, drøfte aktuelle problemstillinger og forbedre den gjensidige informasjonsutvekslingen. Etter min oppfatning vil det være hensiktsmessig også å vurdere dette i sammenheng med den forestående evalueringen av prosjektet i Trondheim før jeg tar stilling til om sistnevnte prosjekt skal danne modell for en landsdekkende ordning.