Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:130 (2005-2006)
Innlevert: 14.11.2005
Sendt: 15.11.2005
Besvart: 21.11.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under Stortingets behandling av St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap slås det i brev nummer 1 fra Fiskeri- og kystdepartementet fast at slepebåtberedskapen i Nord-Norge skal vurderes av Regjeringen i løpet av 2005. Videre er det laget en fremdriftsplan for arbeidet med oljevernberedskap, både på havet og sanering av forurensete strender.
Hvor står denne saken, og når vil den eventuelt bli lagt frem for Stortinget?

Begrunnelse

St.meld. nr. 14 (2004-2005) tar opp en del viktige problemstillinger særlig rundt oljevernberedskapen langs kysten. Man tar opp alle deler av beredskapen, samt forebyggende tiltak, som f.eks. forbedrede navigasjons- og kommunikasjonssystemer.
Det skisseres samtidig en fremdriftsplan for utbyggingen av en oljevernberedskap. Likeens legges det opp til en vurdering av slepebåtberedskapen i løpet av 2005.
Aktiviteten i Barentshavet er økende. Større mengder olje og gass vil bli tatt opp i Barentshavet, det planlegges omlastningsanlegg i norsk territorialfarvann ved Varangerhalvøya og vi skal også selv begynne å produsere olje i Barentshavet. Disse faktorene har aktualisert denne problematikken.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap står det bl.a. om slepebåtberedskapen:

"Det skal være tilfredsstillende slepebåtberedskap i Nord-Norge. Regjeringen vil foreta en ny vurdering av slepebåtberedskapen i løpet av 2005 for å nærmere vurdere forhold relatert til etablering av private ressurser knyttet til Snøhvit-feltet, terminalen på Melkøya og petroleumsaktiviteten i Barentshavet. Dette vil gi nødvendig grunnlag for å vurdere slepebåtberedskapen i Nord-Norge fra 2006."

Vurderingen av den private slepebåtkapasiteten i Nord-Norge for 2006 er gjort, og man har i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Fiskeri- og kystdepartementet varslet en videreføring av den statlige slepebåtberedskapen i 2006, med samme aktivitetsnivå som i 2005.

Etter fremleggingen av St.meld. nr. 14 (2004-2005) inntraff ulykken med "Fjord Champion" på Sørlandet. Ulykken avdekket behov for en helhetlig vurdering av slepebåtberedskapen langs hele kysten. Fiskeri- og kystdepartementet har på denne bakgrunn gitt Kystdirektoratet i oppdrag å gjennomføre en full kartlegging av slepebåtkapasiteten langs hele norskekysten. Denne kartleggingen skal danne grunnlaget for vurdering av slepebåtberedskapen langs kysten, herunder også private ressurser. Rapport fra Kystdirektoratet skal forelegges Fiskeri- og kystdepartementet i desember 2005. Fiskeri- og kystdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om denne saken på egnet måte.

Oppfølging av arbeidet med oljevernberedskapen er skissert i St.meld. nr. 14 (2004-2005), og den løpende vurdering av oljevernberedskapen og justering av beredskapen i forhold til aktivitetsøkning er knyttet til de årlige budsjettprosesser. I St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Fiskeri- og kystdepartementet legges det opp til en økt satsing på oljevern i 2006 på 12 mill. kr. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle ytterligere satsinger gjennom de kommende års statsbudsjett tilpasset trafikkutviklingen og de årlige budsjettrammer.