Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:131 (2005-2006)
Innlevert: 15.11.2005
Sendt: 15.11.2005
Besvart: 22.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Moss kommune, Østfold fylkeskommune og et bredt flertall på Stortinget har vedtatt og/eller gitt klare føringer på at bygging av tunnelalternativet 2B gjennom Moss skal prioriteres før dobbeltsporet Haug-Onsøy på Østfoldbanen.
I spørretimen 9. november uttrykte næringsminister Odd Eriksen at "Regjeringen aktivt vil følge opp dette prosjektet, bl.a. i dialog med Østfold fylkeskommune og Moss kommune". I erkjennelsen av at jernbaneutbygging krever penger, når vil samferdselsministeren fremme forslag om bevilgning?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som næringsministeren gjorde greie for i spørretimen 9. november i år, er det gitt ei brei omtale av prioritering av prosjekta Mossetunnelen og dobbeltspor Haug-Onsøy i Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1 for 2006 på sidene 159-161. Eg sluttar meg til innhaldet i denne omtala. Korkje Mossetunnelen eller Haug-Onsøy er prioriterte for oppstart før mot slutten av planperioden 2006-2009 i Jernbaneverket sitt handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2006-2015. Regjeringa vil kome attende til Stortinget med ei nærare omtale av Mossetunnelen når prosjektet er aktuelt for gjennomføring, seinast i samband med framlegginga av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Eg vil leggje vekt på ein god dialog med dei lokale styresmaktene om prioriteringane på Østfoldbana.