Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til likestillings- og forbrukerministeren

Dokument nr. 15:132 (2005-2006)
Innlevert: 15.11.2005
Sendt: 16.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Når vil ny ordning for oppnevning av sakkyndige i barnevernssaker og særskilt kontrollorgan for sakkyndigrapporter være på plass?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 92 (2005-2006), datert 3. november 2005, og besvart 14. november 2005. I svaret redegjøres det blant annet for at departementet vil "etablere et system der fylkesmannen oppnevner sakkyndige ved uenighet mellom kommunen og den privat part". Det redegjøres også for at departementet har "oppnevnt et utvalg som har påbegynt et arbeid for å vurdere kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker. Utvalget skal bl.a. utrede om det bør etableres et særskilt kontrollorgan som innebærer en etterfølgende kontroll og kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker".
Begge forslag er meget positive, og burde kommet for lenge siden. En rekke enkeltsaker har vist at sakkyndiges uttalelser ikke alltid holder tilstrekkelig kvalitet. Inntil departementets to forslag gjennomføres vil det fortsatt kunne stilles spørsmål om kvaliteten på sakkyndiges uttalelser.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Departementet har nylig sendt ut en orientering til fylkesmennene og til alle landets kommuner om at fylkesmannen skal bistå med å utpeke sakkyndige ved uenighet mellom kommunene og den private part. Departementet legger til grunn at ordningen iverksettes umiddelbart. Utvalget som har påbegynt et arbeid for å vurdere kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker skal ifølge mandatet levere sin utredning 1. mars 2006.

Utvalget skal utrede om det bør etableres et særskilt kontrollorgan som innebærer en etterfølgende kontroll og kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker. Dersom utvalget tilrår at det etableres et særskilt kontrollorgan, vil departementet snarest vurdere dette forslaget eller andre forslag til kontroll og kvalitetssikring. Utvalgets forslag til kontroll og kvalitetssikring vil kunne iverksettes i 2007.