Skriftlig spørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:133 (2005-2006)
Innlevert: 15.11.2005
Sendt: 16.11.2005
Besvart: 22.11.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V): Vart oppkjøpet av Freia i si tid behandla etter ervervslova eller den gamle konsesjonslova, og kva slags grep kunne erverslova ha gitt høve til i samband med dagens situasjon i Freia som departementet ikkje kan nytte no?

Begrunnelse

I samband med planer om å flytte produksjon frå Freia Sjokoladefabrikk sine anlegg i Oslo til utlandet, sa statsekretæren i Nærings- og handelsdepartementet til TV2-nyhetene 9. november at oppheving av ervervslova var årsaka til at departementet ikkje kunne gjere noko i denne saka. Det heile var dermed regjeringa Bondeviks si skuld.
Eg ynskjer difor å få oppklara historia rundt eigarskiftet i Freia på slutten av 90-talet, og korleis erverslova, slik den var, kunne ha gitt regjeringa andre verkemiddel i den aktuelle saken. Eg ber departementet gjere greie for dei vilkåra som vart gitt dei nye eigarane av Freia i samband med oppkjøpet.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Oppkjøpet av Freia vart godkjent 22. april 1993. Saka vart handsama etter konsesjonslova frå 1974. Når det gjeld vilkår og føresetnader syner eg til konsesjonstildelinga som er lagt ved. Ervervslova vart sett i kraft 1. januar 1995 og vart oppheva 1. juli 2002. I denne samanheng syner eg til Ot.prp. nr. 62 (2001-2002), og Innst. O. nr. 72 (2001-2002). Samstundes med at lova fall bort vart òg alle vilkår og føresetnader som tidlegare var fastsett i medhald av ervervslova og konsesjonslovene frå 1917 og 1974 oppheva. Dette går fram av § 2 i opphevingslova. Etter ervervslova og konsesjonslovene kunne det fastsetjast vilkår og føresetnader for godkjenninga. Dersom det var brot på vilkåra for godkjenninga kunne departementet pålegge ei tvangsmulkt til forholdet var brakt i orden. Om det var brot på vilkår av stor vekt kunne ein krevje tvangssal, eller sal av eigardelane eller aktiva som var omfatta av ervervet.

Vedlegg til svar:

Brev fra Nærings- og energidepartementet til Advokatfirmaet Selmer & Co., datert 22. april 1993. Referanse: NOE 93/1065 - AJ JU MOS.

Konsesjonsmeddelelse: Kraft General Foods Holding Norway, Inc - Erverv av samtlige aksjer i Freia Marabou AS

Konsesjonsmeddelelse: Kraft general Foods Norge AS - Erverv av leierett til parsell av gnr 76 bnr 251 i Sør-Odal kommune

Konsesjonsmeddelelse: Freia Marabou AS - Endring i henhold til industrikonsesjonsloven av 1917 § 34