Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:134 (2005-2006)
Innlevert: 15.11.2005
Sendt: 16.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det har i lang tid hersket stor usikkerhet og bekymring både blant reindriftsutøvere og den øvrige befolkningen når det gjelder de eventuelle miljøskadelige virkningene av Forsvarets bruk av Halkavarre skytefelt i Porsanger. Det er derfor behov for en bredt anlagt kartlegging av miljøstatusen i området med tanke på funn av f.eks. hvitt fosfor etter bruk av røykgranater.
Kan miljøvernministeren sørge for at det snarest iverksettes en slik kartlegging, og at dette følges opp med tiltak ved eventuelle funn?

Begrunnelse

Vi har nylig blitt kjent med at det er funnet så store mengder av miljøgifta hvitt fosfor i vann fra Forsvarets skytefelt ved Setermoen og Mauken-Blåtind i Indre Troms at folk nå blir advart mot å drikke vann fra bekker og vatn i og nær skytefeltene. Dette er svært alvorlig og er en bekreftelse på det mange lenge har fryktet, nemlig at Forsvarets aktivitet i ulike skytefelt medfører en stor miljørisiko, og at det hersker stor usikkerhet med hensyn til hvilke langsiktige konsekvenser dette kan ha for alt liv i områdene. Med henvisning til de faktiske forhold som nå er avdekket i Indre Troms, så er det helt påkrevd at det snarest blir iverksatt undersøkelser også i andre skytefelt i landet, og at en eventuell avdekking av funn av store mengder miljøskadelige stoffer umiddelbart blir fulgt opp med tiltak.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Som miljøvernminister ser jeg alvorlig på de miljømessige konsekvensene bruken av hvitt fosfor har medført. Det er svært viktig at miljøproblemene blir kartlagt og at det gjennomføres miljøtiltak for å rette opp de uheldige konsekvensene. Hvitt fosfor er et giftig, uorganisk stoff som antennes straks det kommer i kontakt med luft. Normalt vil fosfor i granatene forbrennes fullstendig ved detonasjon, og vil da ikke medføre noen vesentlig miljøpåvirkninger. Men hvis stoffet lander i fuktige omgivelser, uten tilgang på luft, vil det ikke brennes opp og omdannes. Det vil da kunne bevare sin giftvirkning i mange år og kunne representere en fare for dyr og fugler i området. Det er Forsvaret som har ansvaret for å hindre miljøproblemer knyttet til bruken av hvitt fosfor, og jeg har derfor forelagt spørsmålet for Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet opplyser følgende:

"Kunnskapen om skadevirkningene av hvitt fosfor er relativt ny, og på denne bakgrunn har Forsvaret i de senere årene etablert miljøkrav for bruk av hvitt fosfor. Det stilles særskilte krav om tørre målområder for å forhindre at uforbrente rester av hvitt fosfor blir liggende i naturen. I september oversendte Forsvarsstaben en redegjørelse til Statens forurensningstilsyn om bruk av hvitt fosfor i perioden 1992-2002. Fylkesmannen i Troms, Forsvarsbygg og Hærens styrker tok på dette grunnlag initiativ til å kartlegge om det fantes rester av hvitt fosfor i skytefeltene Setermoen, Mauken og Blåtind. Prosjektet skulle også vurdere miljørisiko forbundet med eventuelle funn. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2004-2005 på oppdrag av Hærens styrker, og arbeidet har vært ledet av Forsvarsbygg, med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som underleverandører. Det foreligger nå to rapporter:

- Risikovurdering av Forsvarets bruk av hvitt fosfor i Troms (FFI/rapport-2005/02531).

- Vurdering av miljørisiko ved Forsvarets bruk av hvitt fosfor i skytefelt i Troms (NIVA/Rapport LNR 5085-2005).

Rapportene er sammenfallende i sine hovedkonklusjoner: Hovedkonklusjonen er at prøvene dokumenterer en del høye forekomster av hvitt fosfor i grunnen og i vann i de mest brukte målområdene for slik ammunisjon. [...] Følgende tiltak er gjennomført:

- Det er innført skyteforbud for alle typer granater som inneholder hvitt fosfor.

- Forurensningsmyndigheter, Mattilsynet og lokale helsemyndigheter er orientert om resultatene.

- Det utarbeides varsling rundt skytefeltene som informerer om forurensningsfaren inne i feltene.

Forsvarsbygg vil utarbeide en prosjektrapport som skal oversendes fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms. Denne vil blant annet inneholde forslag til tiltak som skal gi avbøtende effekter og gi en bedre oversikt over forurensningssituasjonen gjennom en ytterligere kartlegging. Forsvarsbygg vil ha en nær dialog med forurensningsmyndighetene både lokalt og nasjonalt i tiden framover. Forsvaret vil snarest vurdere å iverksette undersøkelser i Halkavarre og øvrige skytefelt i Norge i tett dialog med fagmyndigheten så snart det er praktisk mulig. I Halkavarre skytefelt er det brukt vesentlig mindre mengde hvitt fosfor enn i skytefeltene i Troms. Bruken av hvitt fosfor i Halkavarre skytefelt er registrert og mulige forurensningsområder er identifisert. Forsvaret vil iverksette tilsvarende tiltak i Halkavarre skytefelt som ved skytefeltene i Troms, men undersøkelser og prøvetaking kan kun gjennomføres i barmarksesongen."

Jeg forutsetter at forsvarets arbeid på en tilfredsstillende måte vil løse miljøproblemene knyttet til bruken av hvitt fosfor. Jeg vil følge nøye med på arbeidet og vurdere behovet for nærmere pålegg etter forurensningsloven dersom ikke tilstrekkelige tiltak blir gjennomført.