Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:137 (2005-2006)
Innlevert: 16.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 24.11.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil forsvarsministeren forvisse seg om at ledelsen ved Krigsskolen gjør seg kjent med skolens lærer Olav Bergrems synspunkter i doktoravhandlingen "Rasekrigen"?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Olav Bergrem har levert en avhandling med tittelen "The Racial War - The Germanic Idea and Origins of the Second World War" til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Fagkomiteen, som er opprettet ved UiO for å vurdere oppgaven, har gitt sin uttalelse om avhandlingen. På anmodning har Bergrem, etter presseoppslag, overlevert en kopi av oppgaven til ledelsen ved Krigsskolen, der han er ansatt som førsteamanuensis. Ledelsen ved skolen er nå i ferd med å gjennomgå avhandlingen, og fagkomiteens uttalelse om denne. Krigsskolen har understreket at oppgaven er skrevet med henblikk på en dr.philos-grad, og at Bergrem ikke har vært tilknyttet noen militær utdanningsinstitusjon i forbindelse med arbeidet. Krigsskolen opplyser for øvrig at den gjennomfører kontinuerlige evalueringer av sin undervisning. I tillegg har skolen, i lys av oppslag i media om denne saken, tatt kontakt med nåværende og tidligere kadetter for å finne ut om Bergrem i sin undervisning har gitt uttrykk for uønskede holdninger og meninger innen det temaet som avhandlingen omhandler. Det er, verken i de generelle evalueringene eller i den spørrerunden som nylig er foretatt, kommet frem informasjon som gir grunnlag for å stille spørsmål ved Bergrems undervisning. I henhold til den informasjonen som skolen har mottatt har undervisningen skjedd i samsvar med skolens fagplaner og Forsvarets verdigrunnlag.

Forsvaret er svært opptatt av holdningsskapende arbeid som grunnlag for sin rolle i samfunnet, og vektlegger dette på alle nivåer i undervisningsvirksomheten.