Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:139 (2005-2006)
Innlevert: 17.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 24.11.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I en artikkel i Aftenposten mandag 11. november 2005, om Hærens virksomhet i Nord-Norge, uttaler statssekretær Espen Barth Eide at "vi vil ikke kunne opprettholde alt vi har i dag".
Hvilke deler av Hærens virksomhet i Nord-Norge mener forsvarsministeren at vi ikke vil kunne opprettholde, og mener forsvarsministeren at det er aktuelt å redusere antall leire i Nord-Norge?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som det fremgår av Stoltenberg II-regjeringens tiltredelseserklæring, vil nordområdene være Norges viktigste strategiske satsingsområde i tiden fremover. Forsvarets tilstedeværelse skal holdes på et høyt nivå i Nord-Norge. Samtidig må Forsvaret forvalte de ressurser fellesskapet stiller til rådighet på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte. Forsvarets primære leveranse er troverdig operativ evne for å kunne løse pålagte oppgaver. I den forbindelse er det ikke et mål i seg selv at Forsvaret skal være lokalisert på flest mulige steder rundt om i landet. Det sentrale er at Forsvarets basestruktur og geografiske lokalisering understøtter evnen til oppgaveløsning på en best mulig måte innenfor rammen av tilgjengelige ressurser. Regjeringen vil videreføre den omstillingsprosessen som startet under Stoltenberg I-regjeringen, og som er bredt forankret i Stortinget. Gjennom denne har Forsvaret de senere årene tilpasset seg endringene i et nytt, mer sammensatt og uforutsigbart trussel- og risikobilde. Fra et statisk invasjonsforsvar innrettet mot en omfattende og eksistensiell trussel, har utviklingen gått i retning av et mindre personellintensivt, mer moderne, fleksibelt og kapasitetsmessig forbedret norsk forsvar. En naturlig konsekvens av denne utviklingen er også at Forsvaret har virksomhet på færre steder i landet enn tidligere. I videreføringen av omstillingsprosessen vil slike konsekvenser nøye bli vurdert opp mot målsettingen om et høyt nivå på Forsvarets tilstedeværelse i nord. Det er Regjeringens ambisjon at en betydelig del av en modernisert og fremtidsrettet hær skal være lokalisert til Nord-Norge.

Når det gjelder konkrete leire, vil Regjeringen følge opp de lokaliseringsvedtak som følger av Stortingets behandling av gjeldende langtidsplan for Forsvaret. Det er ikke foretatt noen politisk vurdering eller behandling av Forsvarets fremtidige basestruktur og geografiske lokalisering utover inneværende langtidsplan. Slike vurderinger vil inngå som en naturlig og viktig del av grunnlagsarbeidet for den neste langtidsplanen for Forsvaret. I den forbindelse vil Regjeringen legge til grunn en helhetlig tilnærming, og tilstrebe løsninger som i størst mulig grad dekker Forsvarets nødvendige behov, herunder sikre robuste og bærekraftige fagmiljøer, samt ivareta evnen til å raskt å kunne være til stede med de riktige kapasiteter i norske ansvarsområder når det er nødvendig.