Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:147 (2005-2006)
Innlevert: 18.11.2005
Sendt: 18.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Sosialistisk Venstrepartiets næringspolitiske talskvinne, Ingvild Vaggen Malvik, uttalte til Dagsnytt 18. november at det er uetisk at Statoil og Hydro engasjerer seg i fattige land. Hun hevdet at de norske oljeselskapene utnytter fattige land og bør trekke seg ut, og etterlyste sterkere statlig styring av selskapene.
Er statsråden enig med representanten Malvik i at norske oljeselskap bør trekke seg ut av u-land, og vil i så fall statsråden ta sterkere politisk styring over Statoil og Hydro for å tvinge dem til å trekke seg ut av fattige land?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: For ordens skyld viser jeg til at statens eierskap i Hydro hører under nærings- og handelsministerens ansvarsområde. Jeg har imidlertid konferert med ham. Dette svaret gir uttrykk for vår sammenfallende vurdering av det spørsmålet som er reist av representanten Kristiansen.

Siden tidlig på 1990-tallet har Statoil og Hydro gradvis økt sin internasjonale virksomhet. Dette har det vært bred politisk støtte for i Stortinget. For de to selskapene er den internasjonale satsingen en langsiktig prosess. Det er forventet at den internasjonale olje- og gassvirksomheten gradvis vil bli av større betydning for begge selskapene. I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil "bidra til fortsatt internasjonalisering av oljeselskap og leverandørindustrien". Vi må forholde oss til at en svært stor andel av verdens gjenværende olje- og gassressurser befinner seg i land som ikke er OECD-medlemmer. Dersom Statoil og Hydro skal ha en internasjonal olje- og gassvirksomhet, må den også finne sted i slike land.

Fattige land har normalt et stort behov for investeringer og kompetanseoverføring. Statoil og Hydro bidrar positivt med betydelige investeringer, kompetanseoverføring og etablering av lokal industri i flere land hvor selskapene er engasjert. Dette kan bidra til en positiv økonomisk utvikling i disse landene.

Jeg forutsetter at Statoil og Hydro legger til grunn en høy etisk standard i Norge og i alle andre land de virker i.

Det er derfor ingen grunn til at staten, som stor eier i begge selskapene, skal foreta seg noe for at selskapene skal trekke seg ut av den internasjonale virksomheten representanten Kristiansen viser til i sitt spørsmål.