Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:148 (2005-2006)
Innlevert: 18.11.2005
Sendt: 18.11.2005
Besvart: 28.11.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er årsaken til at klagesakene til Akademiet Norge ikke er ferdigbehandlet og hvordan kan statsråden forsvare den forskjellsbehandling som her foreligger i forhold til saksbehandlingstid sett opp mot tidligere behandlede klager og når er sakene ventet endelig avgjort og hvordan vil statsråden sikre at Akademiet Norge og andre aktører får en rettferdig og korrekt saksbehandling av klagene?

Begrunnelse

Akademiet Norge er en av flere aktører som tilbyr friskoleplass til elever i Norge. Skolen har søkt om godkjenning av elevplasser i flere norske byer. Etter delvis avslag fra direktoratet ble saken klaget inn for departementet.
Andre friskoler har også klaget direktoratets avgjørelse til departementet. Departementet ferdigbehandlet i høst 13 klager fra andre aktører hvor klager fikk medhold i alle sakene.
På tross av en rekke purringer fra Akademiet Norge har departementet ennå ikke behandlet klagesakene fra skolen. En slik situasjon er selvsagt vanskelig å forholde seg til idet skolen er avhengig av å kunne forberede et tilbud fra neste skoleår dersom klagen tas til følge. Det forspranget enkelte aktører ser ut til å få er konkurransevridende og uheldig, både for skolen og elevene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I spørsmålet vises det til at Departementet ferdigbehandlet i høst 13 klager fra andre aktører hvor klager fikk medhold i alle sakene. Jeg legger til grunn at representanten Anundsen her viser til klagene fra John Bauer AS og Noroff-instituttet. Departementet har ferdigbehandlet 12 av de 14 klagene fra John Bauer AS og den ene klagen fra Noroff-instituttet. Bakgrunnen for at disse sakene, i motsetning til de tre klagene fra Akademiet, er ferdigbehandlet, er at vertsfylkene i disse 13 sakene ikke på samme måte har påpekt at det kan foreligge mangel på læreplasser. Jeg viser i denne sammenheng til punkt 5.4 i Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) om endringer i friskoleloven hvor det heter: "Dersom fylkeskommunenes og friskolens tilbud samlet sett blir så stort at det ikke er mulig å skaffe læreplasser, vil dette også tale mot etablering av en frittstående videregående skole." Departementet har derfor bedt de aktuelle vertsfylkene om dokumentasjon for påstandene om den vanskelige læreplassituasjonen.

Jeg tar sikte på å avgjøre sakene innen kort tid.