Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:149 (2005-2006)
Innlevert: 18.11.2005
Sendt: 18.11.2005
Besvart: 29.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden se på hvordan man ved en systemendring kan sikre at kommunene får de inntektene de er forespeilet ved behandling av statsbudsjettet hvert år?

Begrunnelse

Kommunene har de siste årene stadig opplevd at økningen i skatteinntektene er lavere enn det Regjeringen forutsetter. Hvis ikke det kommer en ordning der kommunene får kompensert for skattesvikten, vil ikke Regjeringens tall for neste år stemme overens med virkeligheten. Systemet må endres slik at kommunene med rimelig grad av sikkerhet kan budsjettere med de frie inntektene Regjeringen forespeiler kommunene.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg har forståelse for at spørsmålet om forutsigbarhet i kommunenes inntekter stilles. Både i 2003 og i 2004 ble kommunesektorens skatteinntekter om lag 3,5 mrd. kr lavere enn anslått. Over en lengre periode har likevel skatteanslaget fra staten vært lavere enn de faktiske skatteinntektene til kommunesektoren, slik at kommunesektoren samlet over tid har fått en høyere inntektsvekst enn forutsatt.

Jeg vil også vise til at økningen i frie inntekter som er foreslått i Regjeringens tilleggsproposisjon i sin helhet kommer som rammetilskudd. Dette innebærer høyere grad av stabilitet og forutsigbarhet i kommunesektorens inntekter.

Hovedbegrunnelsen for kommunal og fylkeskommunal beskatningsrett er hensynet til at en del av kommunesektorens inntekter skal ha lokal forankring. Dette hensynet kommer imidlertid blant annet i konflikt med hensynet til forutsigbarhet i inntektene til kommunene. Forutsigbarheten i skatteinntektene er blant annet knyttet til graden av stabilitet i skattegrunnlagene, som på grunn av flere forhold er usikre.

Borge-utvalget har i NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring vurdert spørsmålet om stabilitet og forutsigbarhet i kommunesektorens inntektsrammer. For å øke forutsigbarheten i kommunesektorens inntekter foreslår utvalget en omlegging av dagens inntektsutjevning til en prognosebasert inntektsutjevning. Systemet innebærer at kommunesektoren vil få kompensert en andel av en eventuell skattesvikt i forhold til anslaget i statsbudsjettet, og motsatt få trukket en tilsvarende andel av en eventuell merskattevekst. Kommunene vil derfor med større sikkerhet kunne forutsi sine inntekter. Utvalget peker også på at tilbakeføringen av selskapsskatten har redusert forutsigbarheten i kommunenes inntektsrammer, fordi det er store svingninger i selskapsskatten fra et år til neste.

Inntektssystemutvalget avga sin utredning 10. oktober 2005. Regjeringen vil komme med sin vurdering av utredningen og legge fram forslag til endringer i inntektssystemet tidligst i kommuneproposisjonen for 2007. Regjeringen vil da også vurdere om det er hensiktsmessig at selskapsskatten er en kommunal skatt. I den forbindelse vil Regjeringen vurdere forutsigbarheten i kommunenes inntekter opp mot blant annet hensynet til lokal forankring.