Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:150 (2005-2006)
Innlevert: 18.11.2005
Sendt: 21.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at merknaden angitt under, for øvrig fra en samlet kommunalkomité, følges opp så snart som mulig for å bedre forholdene for studentutveksling mellom Norge og Russland?

Begrunnelse

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2004-2005)
Merknad fra kommunalkomiteen
4.2.3.3 Studentvisum

"Komiteen viser til at det nylig er innført betaling for visum. For utenlandske studenter fra land med langt lavere inntektsnivå enn i Norge, kan kostnadene ved utstedelse av studentvisum være svært høye. Det er særlig utveksling mellom Nordvest-Russland og Nord-Norge hvor universitetet i Tromsø har meldt at dette er et stort problem. Komiteen vil derfor be Regjeringen vurdere å gi unntak for studenter som kommer på studentutveksling."

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis presisere at jeg er opptatt av at Norge har et regelverk som tilrettelegger for at utlendinger kan studere i Norge, også de som kommer fra land med et lavere inntektsnivå enn Norge.

Jeg antar at stortingsrepresentanten sikter til behandlingsgebyr for søknad om oppholdstillatelse i Norge når han skriver om "studentvisum". Utlendinger som søker om oppholdstillatelse for å studere i Norge betaler et gebyr i forbindelse med søknaden om oppholdstillatelse.

Reglene om behandlingsgebyr for søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, bosettingstillatelse eller fornying av slike tillatelser ble innført i 2003. Gebyrsatsen ble hevet fra 600 kr til 800 kr i 2004. Bakgrunnen for at det ble innført en gebyrordning var blant annet ønsket om å begrense antallet mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader. Det ble også sett hen til at andre nordiske land har slike gebyrordninger.

I forbindelse med innføringen av behandlingsgebyret ble det nøye vurdert i hvilke tilfeller det bør gjøres unntak. Det ble innført unntak fra behandlingsgebyr for søknader som gjelder barn under 18 år og for søknader der våre internasjonale forpliktelser innebærer at gebyr ikke kan kreves (visse søknader fra utlendinger omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen og søknader fra familiemedlemmer til diplomater). I tillegg ble det gjort unntak for asylsøkere og utlendinger som er vernet mot utsendelse.

Som det fremgår, er det allerede flere omfattende unntak fra plikten til å betale behandlingsgebyr. Det er viktig at regelen om behandlingsgebyr ikke blir uthult. Det fremstår i dag ikke som aktuelt å iverksette et arbeid med å endre utlendingsforskriften slik at det gjøres unntak for studenter fra Russland, men spørsmålet bør kunne vurderes nærmere i forbindelse med Barentssamarbeidet.