Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:155 (2005-2006)
Innlevert: 21.11.2005
Sendt: 22.11.2005
Besvart: 28.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden sette i gang et arbeid for å modell for statlig lånfinansiering av samferdselsprosjekter for på den måten kunne å bygge ut prosjekter raskere og i en bit, og ser statsråden for seg spesielle planlagte prosjekter som vil være særlig aktuelle for en slik lånfinansiert utbygging?

Begrunnelse

I Innst. nr. S. 240 (2003-2004) Nasjonal transportplan skriver Arbeiderpartiet om jernbanesatsingen på 10 mrd. kr fra 2006-2015 at "det er en føresetnad at den auka ramma til jernbaneinvesteringar skal kunna finansierast med lån og at ekstrasatsinga kan løyvast over statsbudsjettet over ein lengre periode etter nærare vurderingar".
I Sverige tar samferdselsmyndighetene (banverket og vegverket) opp statlige lån for å finansiere samferdselsprosjekter raskt og dermed sørge for en helhetlig utbygging. Lånene tas opp av staten gjennom den statlige myndigheten Riksgaldskontoret. Deretter skal eksempelvis Banverket etterbetale lånene sine gjennom de årlige budsjettmidlene de tildeles fra statsbudsjettet. I praksis betyr dette at investeringskostnaden kan skytes opp og tilbakebetalingen fordeles over flere år. Tilbakebetalingen skjer i det det respektive prosjekt er ferdigstilt, og skjer eksempelvis over 25 år.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1 for 2006 har regjeringa Bondevik II på bakgrunn av administrative, kostnadsmessige og finanspolitiske omsyn, tilrådd at ein statleg låneordning for finansiering av jernbaneinvesteringsprosjekt ikkje blir oppretta. Eg viser til nærare grunngjeving i proposisjonen på side 157-158.

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) går det fram at regjeringa Stoltenberg II i staden vil utgreie prosjektfinansiering for samanhengande utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekningar, og vil komme tilbake til Stortinget på eigna måte på eit seinare tidspunkt.