Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:159 (2005-2006)
Innlevert: 22.11.2005
Sendt: 23.11.2005
Besvart: 29.11.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke tiltak vil arbeids- og sosialministeren iverksette for å sikre at alle funksjonshemmede får et godt og likeverdig tilbud fra hjelpemiddelsentralene, uavhengig av hvor i landet de bor?

Begrunnelse

Gjennom henvendelse fra en leder i et kommunalt råd for funksjonshemmede, har jeg blitt gjort oppmerksom på at det er store forskjeller når det gjelder hvilken service som ytes av hjelpemiddelsentralene ulike steder i landet. Videre hevdes det å være vanskelig å komme i kontakt med hjelpemiddelsentralene, samt at de er preget av liten fleksibilitet og dårlig logistikk. Funksjonshemmede må ofte vente svært lenge for å få tilgang til nødvendige hjelpemidler.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har forelagt saken for Rikstrygdeverket.

Trygdeetaten har gjennom flere år iverksatt ulike tiltak for å utvikle helhetlig kvalitet og tjenestetilbud på hjelpemiddelområdet. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig.

Nedenfor beskrives noen av de aktuelle tiltak som er og vil bli gjennomført.

Kurs og kompetansetiltak

For å støtte opp under utviklingen av et mer enhetlig og tjenesteutviklende hjelpemiddelsystem er kompetanse en viktig faktor. Rikstrygdeverket gjennomfører ulike kurs- og kompetansehevende tiltak ovenfor alle landets hjelpemiddelsentraler.

Hjelpemiddelsentralene gjennomfører årlig rundt 500 kurs. Deltakere er faggrupper og hjelpeinstanser som arbeider i forhold til tjenester og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Ledersamlinger med hjelpemiddelsentralene

Det gjennomføres jevnlige ledersamlinger med ledere av hjelpemiddelsentralene og Rikstrygdeverket. Formålet med disse samlingene er å sikre forankring av en mer enhetlig og felles utvikling av hjelpemiddelområdet. Målsettingen er å videreutvikle hjelpemiddelsentralene som viktige ressurs- og kompetansesenter i forhold til arbeids- og dagligliv for funksjonshemmede.

Brukerpassordningen

Brukerpass innføres for hele landet i løpet av første halvår 2006. Brukerpass er en ordning hvor brukeren inngår en avtale med hjelpemiddelsentralen i sitt fylke. I samarbeid med brukeren og hjelpemiddelsentralen avklares hvorvidt ordningen med brukerpass er aktuell, og ut fra dette inngås en avtale. Avtalen definerer fordelingen av oppgaver og ansvar mellom hjelpemiddelsentralen og brukeren. Avtalen kan endres etter behov. Hensikten med brukerpassordningen er at brukerne skal få økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting og reparasjon. Tiden fra behovet oppstår og til løsningen er på plass, blir kortere, og brukerens behov skal være styrende for valg av løsninger.

Nasjonal standard på hjelpemiddelområdet

Trygdeetaten har innført nasjonale standarder på hjelpemiddelområdet for å sikre en mer enhetlig formidling av hjelpemidler. Standardene representerer grunnleggende arbeidsområder i formidlingen hvor det er særdeles viktig å sette en nasjonal standard for hva hjelpemiddelsentralene kan tilby. Det er innført standarder på følgende: Sortimentsarbeid ved hjelpemiddelsentralene, utprøving av hjelpemidler, ambulant virksomhet, reparasjon av hjelpemidler ved akutt behov, opplæring av førstelinjetjenesten og kommuneavtaler. Disse er valgt blant annet fordi tilbakemeldinger fra brukerne viser at ulikhetene er stor mellom fylkene på disse områdene.

Ved å gi ut de nasjonale standardene i hefteform får kommunene og andre samarbeidspartnere kunnskap om hjelpemiddelsentralens arbeid og hvilke krav som stilles til dem, og får dermed lettere realistiske forventninger om hva sentralene skal og kan gjøre.

Alle heftene om nasjonale standarder har de samme innledende kapitlene, hvor hjelpemiddelsentralen beskrives som ressurs- og kompetansesenter og det gis en kort presentasjon av formidlingsprosessen.

Ordning med fast kontaktperson for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Det å ha barn og unge med nedsatt funksjonsevne krever mye fra foreldre og foresatte. Det er derfor viktig at hjelpeapparatet fungerer best mulig og at det tas hensyn til den enkeltes behov. For å gi trygghet, forutsigbarhet og fleksibilitet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, har trygdeetaten opprettet en ordning med fast kontaktperson. Alle foreldre eller foresatte til barn og unge under 18 år kan få sin faste kontaktperson ved hjelpemiddelsentralen, dersom barnet eller ungdommen bruker hjelpemidler til daglig. Kontaktpersonen blir en koordinator i forhold til hjelpemidler. Målet er rask behovsavklaring, kortere saksbehandling og godt samspill mellom bruker og kontaktperson. Ordningen med fast kontaktperson har vært prøvd i Oslo, Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland siden 2004 og vil i løpet av første halvår 2006 gjelde for hele landet.

Innføring av ny applikasjon på hjelpemiddelområdet

Innen utgangen av 2005 bruker alle landets hjelpemiddelsentraler samme data/logistikksystem. Den nye applikasjonen på hjelpemiddelområdet vil føre til at alle hjelpemiddelsentralene har tilgang til en felles pool av hjelpemidler. Ved innføringen av nytt logistikksystem vil mulighetene for gjenbruk forbedres og effektiviseres.

Innføring av akuttreparasjoner

Akutt reparasjon gis i de tilfellene hvor brukeren ikke fungerer uten hjelpemidlet i dagliglivet. Ordningen med reparasjon av hjelpemidler ved akutt behov omfatter alle hjelpemidler i utlån fra trygdeetaten, som kan sette bruker i en nødsituasjon ved feil eller sammenbrudd, og som ut fra situasjonens karakter krever tiltak raskt. Ordningene er ikke en rettighet, men et tilbud for dem som er i behov av denne tjenesten.

Veiledende om akutt reparasjon

Jeg kan ellers opplyse at det nå foretas en gjennomgang av trygdeetatens organisering av innkjøp av hjelpemidler. Det har tidligere ikke vært foretatt noen helhetlig gjennomgang av området. Utgangspunktet for gjennomgangen er at brukernes rettigheter skal ivaretas til så lave kostnader som mulig.