Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:183 (2005-2006)
Innlevert: 28.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Torsdag 17. november 2005 ble det begått nok et drap i Norge. Den sannsynlige drapsmannen drepte sin ekssamboer ved knivstikking. Utfordringen er at vedkommende oppholdt seg ulovlig i landet.
Hvilke tiltak var iverksatt for å få vedkommende sendt ut av landet, var myndighetene kjent med at han oppholdt seg her ulovlig, og hvilke tiltak vil bli iverksatt for å hindre tilsvarende hendelser i fremtiden?

Begrunnelse

En ny tragedie er en realitet. En person uten lovlig opphold har begått et drap. Dette er dessverre ikke et unntak, men har også skjedd tidligere. Siden det bør være i alles interesse at slikt ikke skjer, ser jeg frem til justisministerens svar.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ifølge statistikk fra Nye Kripos ble det i 2004 begått 31 drap i Norge. Dette er syv færre enn gjennomsnittet for de ti siste årene, og svært lavt i forhold til andre land. Hittil i år er det registrert 22 drap. Nedgangen i antall drap antas beklageligvis å være utslag av tilfeldigheter snarere enn uttrykk for en trend.

De fleste ofrene blir drept av noen de kjenner, enten i form av slektskap eller ulike former for venn- og bekjentskap. Drapene blir i mange av tilfellene begått i ruspåvirket tilstand. Den typiske gjerningspersonen er en mann i alderen 21-40 år, uten lønnet arbeid.

Politiet er ansvarlig for iverksettelse av vedtak fattet av utlendingsforvaltningen. Dette omfatter uttransportering av personer som har fått endelig avslag på søknad om opphold, er bortvist eller utvist fra Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet opplyser at det i denne saken er blitt innlevert og behandlet flere søknader over tid om forskjellige former for opphold i Norge. Utlendingsdirektoratet opplyser videre at det ble fattet beslutning om at vedkommende i den gjeldende saken skulle forlate landet før dennes klagesak var ferdigbehandlet i Utlendingsnemnda. Dette var noe som Politiets utlendingsenhet ikke var gjort kjent med.

Med utgangspunkt i de faktaopplysninger som foreligger i denne saken, opplyser Politidirektoratet at de vil ta initiativ til en gjennomgang av meldingsrutinene mellom utlendingsforvaltningen og politiet når det gjelder beslutning om uttransportering. Jeg ser et klart behov for å ha gode rutiner mellom utlendingsforvaltningsmyndigheter og politimyndigheter på dette området, og jeg vil følge dette tett i tiden fremover.