Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:164 (2005-2006)
Innlevert: 23.11.2005
Sendt: 24.11.2005
Besvart: 02.12.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Regjeringen sier i sin tiltredelseserklæring at den vil føre en aktiv Europa-politikk.
På hvilke konkrete områder vil Regjeringen særlig prioritere å jobbe for å fremme norske interesser overfor EU?

Begrunnelse

Som et lite land, uten stemmerett når EU vedtar sine regler, er det nødvendig å konsentrere innsatsen for å oppnå resultater på områder som virkelig betyr mye for Norge. Regjeringen Bondevik II prioriterte derfor særlig å påvirke EUs statsstøtteregelverk, samt å forsvare norske interesser i laksesaken. Eksportnæringen har selv gitt uttrykk for at den forrige regjeringen la ned en betydelig innsats for å forsvare lakseeksportørenes interesser. Sammen med andre nordiske land lyktes Bondevik II-regjeringen i stor grad med å få gjennomslag for norske posisjoner når det gjelder EUs nye regler for statsstøtte som skal gjelde fra 2007. Om kort tid kan det komme nye regler fra EU som igjen åpner for bruk av lavere arbeidsgiveravgift som distriktspolitisk virkemiddel.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I tiltredelseserklæringen har Regjeringen lagt opp til at den offensivt vil ivareta norske interesser overfor EU og føre en aktiv europapolitikk på et bredt felt. Dette gjelder EØS-sakene, på justisområdet og i Schengen-spørsmål og innenfor vårt utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid med EU.

Regjeringen vil benytte alle de mulighetene avtaleverket gir oss for å sikre norske interesser i EU/EØS-samarbeidet. Viktige saker i EØS i tiden framover vil blant annet være GMO, tjenestedirektivet, differensiert arbeidsgiveravgift og kjemikaliedirektivet.

I forhold til Schengen-samarbeidet vil vi delta aktivt i en felles innsats for å møte grenseoverskridende utfordringer knyttet blant annet til terrorisme og organisert kriminalitet.

Regjeringen vil også arbeide for et sterkt engasjement fra EU i forhold til de felles utfordringer i vårt nærområde, og der vi er engasjert gjennom norsk innsats for fred og forsoning internasjonalt. Videre vil vi vektlegge å fremme norske syn på muligheter og ansvar i nordområdene.

Vi vil også holde løpende kontakt med EU i hele bredden av utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål og der det er naturlig slutte oss til EUs uttalelser og initiativer. Ellers vil utviklingen i WTO-forhandlingene stå sentralt i vår dialog framover.

Vår beste mulighet for å påvirke EU er å legge til rette for at norske synspunkter og interesser spilles inn tidlig i prosessen og før EU tar en beslutning.

Derfor ser Regjeringen nå på hvordan vi kan styrke arbeidet med EU/EØS-sakene med større åpenhet, tydelige norske budskap og bedre samordning i forvaltningen. Vi vil også gjennomgå erfaringene med tilknytningen til Schengen-avtalen.