Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:165 (2005-2006)
Innlevert: 23.11.2005
Sendt: 24.11.2005
Besvart: 29.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Dagens Næringsliv onsdag den 9. november var olje- og energiministeren optimistisk med tanke på planene om å bygge et gassrør til Grenland. Det var det statlige gassrørselskapet Gassco som presenterte sine utregninger i forbindelse med å kunne realisere et gassrør fra Kårstø via Grenland og videre til Sverige.
Blir det med statsrådens tanker eller vil statsråden engasjere seg i prosjektet for å få det realisert så raskt som mulig, og hvilken fremdrift vil i så fall statsråden legge opp til?

Begrunnelse

Grenlandsområdet er Norges største industrielle prosessindustrielle cluster. For dette området er det av stor betydning å få til en fremtidig levedyktig industriell utvikling. Sterke og gode krefter har lenge jobbet for å få en gassrørledning til Grenland. Det forrige storting viet saken betydelig oppmerksomhet og la konkrete føringer for det videre arbeidet.
Det er en uttalt målsetting for Norge å øke bruken av egen gass til innenlandsk verdiskaping, og regjering og storting ga i behandlingen av "Gassmeldingen" våren 2003 signaler om at mer gass fra norsk sokkel skulle benyttes til innenlands bruk. Dette ble fulgt opp da Stortinget høsten 2004 behandlet St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv. Det ble inngått et bredt forlik mellom de daværende regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og Arbeiderpartiet om utbyggingen av infrastruktur for innenlands bruk av naturgass.
Det statlige gassrørselskapet Gassco har blitt satt til å utrede prosjektet med å realisere rørløsning for transport av gass og også gå inn i konkrete drøftinger med industrien. Nå foreligger beregninger som viser at et gassrør fra Kårstø til Grenland og videre østover og med forbindelse til Sverige vil være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Etterspørselen etter gass er stor nok, og man tror dessuten at den etter hvert kan dobles. Gassco er nær ved å få 14 selskaper til å finansiere videre detaljutredning av prosjektet.
I fjor høst vedtok Stortinget at staten må betale en del av infrastrukturkostnadene ved legging av gassrør.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Som en oppfølging på anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005), er Gassco i ferd med å undersøke det kommersielle grunnlaget for å føre gassrør fram til Skogn og Grenland. Prosjektet er inne i en viktig fase der også interesser på Østlandet og svenske aktører deltar. Røralternativer med videreføring til Oslo/Østfold og Vest-Sverige er dermed blitt en del av prosjektet.

Gassco skal levere en rapport innen 1. januar 2006. Gassco har lagt til rette for at det blir utarbeidet forretningsplaner for det videre arbeidet dersom det er grunnlag for det. Nærmere prosjektering vil bli finansiert av interessentene dersom det er kommersielt grunnlag for det. Det betyr at prosjektet i tilfellet løper videre i en ny fase over nyttår.

I begrunnelsen for spørsmålet hevder representanten at det "nå foreligger beregninger som viser at et gassrør fra Kårstø til Grenland og videre østover og med forbindelse til Sverige vil være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt". NVEs analyser forut for St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv. viste at gassrør fra Kårstø til Grenland ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt. Gassco presenterte på Norsk Petroleumsforenings naturgasskonferanse 8. november estimerte markedsvolum som kan gi et bedre grunnlag for å realisere rørbygging, ikke minst fordi svenske aktører har vist interesse. Det foreligger imidlertid ingen fullstendige analyser som viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Representanten sier videre at Stortinget i fjor høst vedtok "at staten må betale en del av infrastrukturkostnadene ved legging av gassrør". Jeg vil presisere at det ikke er gjort et stortingsvedtak om at staten skal betale en del av kostnadene ved legging av gassrør. Det vil være naturlig å vente med å ta stilling til statlige økonomiske bidrag til resultatene av Gasscos arbeid foreligger.