Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til likestillings- og forbrukerministeren

Dokument nr. 15:167 (2005-2006)
Innlevert: 24.11.2005
Sendt: 25.11.2005
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 06.12.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Det er et mål å skaffe flere barnehageplasser. I dag kan flere sykehusbarnehager bli lagt ned pga. reglene for tildeling av tilskudd.
Vil statsråden ta initiativ til å omgjøre sykehusbarnehagene til bedriftsbarnehager, slik at de kan motta tilskudd som en vanlig privat barnehage?

Begrunnelse

Flere sykehusbarnehager kan måtte komme til å avvikle sin drift pga. departementets nåværende regler for tildeling av statlige tilskudd til barnehager. Sykehusbarnehagene blir tildelt tilskudd som offentlige barnehager. Tidligere støtte fra helseforetakene (2003-2004) blir regnet som statstilskudd. Dette er en støtte som sykehuset gav i en overgangsperiode da foreldrebetalingen ble redusert, men som de ikke har mulighet til å videreføre. På grunn av denne situasjonen ønsker flere sykehusbarnehager å bli definert som bedriftsbarnehager slik at de kan motta tilskudd på linje med andre private barnehager.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Spørsmålet ble overført fra likestillings- og forbrukerministeren.

Spørsmålet er formidlet til kunnskapsministeren, som er fagstatsråd for barnehagesaker.

Barnehager som er eid av de statlige helseforetakene er å betrakte som bedriftsbarnehager. På samme måte som for private bedriftsbarnehager vil offentlige bedriftsbarnehager kunne omfattes av reglene om skattefritak for arbeidsgivers dekning av kostnad til bedriftsbarnehage. Når det gjelder det statlige, ordinære driftstilskuddet får sykehusbarnehagene tilskudd etter satsene for offentlig eide barnehager.

Fra 1. mai 2004 har kommunene et finansieringsansvar for de ikke-kommunale barnehager, herunder sykehusbarnehagene. Kommunene skal dekke barnehagens driftskostnader utover det som dekkes av foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd. Helseforetakenes finansiering av sykehusbarnehagene er definert som et offentlig tilskudd i merknadene til forskriften. I merknadene står det videre at kommunen kan avkorte sitt tilskudd tilsvarende det helseforetakene brukte på sykehusbarnehagene i 2003. Det forutsettes derfor ikke at helseforetakene bidrar noe utover det de gav i 2003, før reformen ble innført.

Bakgrunnen for at regelverket er utformet slik er at da de statlige helseforetakene overtok ansvaret for sykehusene, ble midlene som fylkeskommunen tidligere hadde brukt på finansiering av sykehusene, inklusive midlene til finansiering av sykehusbarnehagene, overført til helseforetakene. Helseforetakene overtok derved driften og finansieringen av sykehusbarnehagene. Det er derfor ikke riktig at helseforetakenes støtte er innført i en overgangsperiode, i forbindelse med at foreldrebetalingen ble redusert.