Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:170 (2005-2006)
Innlevert: 24.11.2005
Sendt: 25.11.2005
Besvart: 02.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): SkatteFUNN ble fremstilt med villedende regler da ordningen ble lansert. Dette medførte at gründere som fikk beløp utbetalt senere ble krevd tilbakebetaling av beløpet.
Kan finansministeren påvise at de bevilgede 70 mill. kr under Revidert nasjonalbudsjett for 2005 er kommet skadelidende gründere til gode med den intensjonen Stortinget gav som føring, og hva vil finansministeren gjøre for å redde gründere med forretningsideer og tilhørende patenter som er forulempet av SkatteFUNN?

Begrunnelse

Bakgrunnen for problemstillingen er at SkatteFUNN-sekretariatet i 2002 og 2003 feilinformerte om hvorvidt ubetalt egeninnsats kunne inngå i beregningsgrunnlaget for SkatteFUNN. På konkret spørsmål fra søkere forklarte de at arbeidsinnsats også kunne være ulønnet egeninnsats, som da ble ført i et eget separat timeregnskap, altså utenfor det ordinære årsregnskapet.
Under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett ble det avsatt et beløp på 70 mill. kr med det formål å rette opp feilinformeringen fra myndighetenes side. Feilinformeringen førte til at flere gründerbedrifter fikk økonomiske problemer og store tap, fordi SkatteFUNN-midler ble krevd tilbakebetalt, eller ikke kom til utbetaling som forutsatt. Det ønskes besvart hvorvidt disse midlene har kommet formålet de var avsatt til til gode, samt hvorvidt dem har medført oppretting av den forvoldte skade.
At slik feilinformering fant sted er grundig dokumentert i ettertid blant annet gjennom bekreftelser fra SkatteFUNN-sekretariatets leder.
Undertegnede regner med at den nye finansministeren vil rydde opp i de oppståtte problemer, særlig på bakgrunn av at betydningen av FoU sterkt fremheves i Soria Moria-erklæringen, der man blant annet kan lese følgende: "For å sikre fremtidig verdiskaping, må særlig næringslivet satse mer på forskning. Kontakten mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner må styrkes. Regjeringen vil videreføre SkatteFUNN-ordningen og evaluere den."
Den nye regjeringen snakker til stadighet om betydningen av nyskaping for Norges fremtid. Da er det kanskje en god idé å begynne med å redde de utmerkede resultater av forsknings- og utviklingsarbeid og patenter som allerede foreligger, og som myndighetene på ulykkelig vis har skapt store problemer for.
Det ønskes derfor særlig besvart hvordan finansministeren vil sikre at gründere som har kommet i problemer etter myndighetenes feilinformasjon i forbindelse med SkatteFUNN får kompensert sine økonomiske ulemper.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Under behandlingen av statsbudsjettet for 2005 vedtok Stortinget å be Regjeringen utrede og legge fram forslag om å utvide ordningen med skattefradrag for kostnader til FoU-prosjekter (SkatteFUNN) til også å skulle omfatte ulønnet arbeidsinnsats. Regjeringen Bondevik II fremmet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005 forslag om en særskilt kompensasjonsordning utenfor den opprinnelige SkatteFUNN-ordningen, jf. St.prp. nr. 65 (2004-2005). Forslaget ble begrunnet med at enkelte skattytere i oppstarten av ordningen feilaktig kan ha lagt til grunn at SkatteFUNN også omfattet ubetalt innsats, og at det offentlige skulle finansiere deler av dette.

Forslaget innebærer at det skal gis kompensasjon for manglende skattefradrag. Ordningen omfatter derfor ikke følgeskader som tapte inntekter og renter. På den annen side forutsettes det ikke dokumentert at det skal være gitt feil informasjon fra myndighetenes side om omfanget av ordningen. Kompensasjonsordningen ble foreslått lagt til Moderniseringsdepartementet. Det ble foreslått en bevilgning på 10 mill. kr til dekning av kostnadene ved ordningen.

Samtidig ble det foreslått en egen tilskuddsordning for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-prosjekter med virkning fremover i tid. Denne ordningen ble foreslått lagt til Nærings- og handelsdepartementet, med en overførbar bevilgning på 60 mill. kr. Også bevilgningen til Moderniseringsdepartementet ble foreslått gjort overførbar. Stortinget sluttet seg til begge forslagene, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005).

Moderniseringsdepartementet har utarbeidet utkast til "Forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter for inntektsårene 2002, 2003 og 2004. Utkastet har vært på høring med høringsfrist 14. november 2005. Moderniseringsdepartementet gjennomgår nå høringsuttalelsene og vil fastsette forskriften så snart som mulig. Etter at forskriften er fastsatt kan det søkes om kompensasjon for den ulønnede arbeidsinnsatsen som er utført på prosjekter i de nevnte inntektsårene.