Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:171 (2005-2006)
Innlevert: 24.11.2005
Sendt: 25.11.2005
Besvart: 02.12.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Regjeringen har offentlig sagt at den ønsker å styrke Utenriksdepartementet faglig og administrativt. Regjeringspartiene kunngjorde denne ambisjonen i media også før regjeringsskiftet. Høyre ønsker denne målsettingen velkommen.
Hvordan forklarer da utenriksministeren at Regjeringen kutter i Utenriksdepartementets driftsbudsjett for 2006 i forhold til den foregående regjeringens forslag, og er utenriksministeren villig til å orientere Stortinget om resultatene av de bebudede reformene i Utenriksdepartementet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen ønsker å styrke Utenriksdepartementet faglig og administrativt. Målet er å modernisere utenrikstjenesten som en åpen, dynamisk og framtidsrettet kunnskapsorganisasjon.

Jeg ser ingen motsetning mellom å arbeide for disse målene for reform av utenrikstjenesten og den marginale reduksjonen i driftsbudsjettet for 2006.

Regjeringen har foreslått at bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet post 01 reduseres med 4,45 mill. kr i forhold til St.prp. nr. 1 (2005-2006). Reduksjonen tilsvarer om lag 0,3 pst. i forhold til forslaget fra Bondevik II-regjeringen på posten, eller om lag 0,2 pst. av Utenriksdepartementets totale driftsbudsjett. Reduksjonen vil ikke berøre kjerneområdene i vår virksomhet, og dette er den eneste foreslåtte endring i driftsbudsjettet, med unntak av de endringer som følge av reverseringen av nettoordningen for merverdiavgift.

Den marginale reduksjonen i forhold til den forrige regjeringen vedrørende programområde 02 Utenriksforvaltning var nødvendig for å finansiere andre prioriterte tiltak. Dette gjelder tilskudd til opplysningsarbeid for fred, informasjon om europeisk samarbeid og europapolitisk dialog.

Det har i flere år vært satset på en målrettet kompetanseoppbygging i utenrikstjenesten gjennom varierte opplæringsprogrammer administrert av Utenrikstjenestens kompetansesenter. Dette arbeidet vil videreføres.

Det vil dessuten bli rekruttert økt spesialfaglig kompetanse inn i tjenesten, uten at dette nødvendigvis krever større ressurser.

Mye av arbeidet som allerede er lagt ned i å sette i gang moderniseringen av utenrikstjenesten har vært knyttet til ulike former for undersøkelser. Disse vil gi grunnlag for en mer omfattende evaluering av hele tjenesten. Det er først når vi har foretatt denne evalueringen at vi kan ta stilling til (de eventuelle) kostnadene forbundet med de neste steg med å reformere tjenesten. Dessuten pågår det en dialog med representanter for tjenestemannsorganisasjonene i departementet og det er nedsatt arbeidsgrupper for å drøfte visse konkrete spørsmålsstillinger. Vi er med andre ord fortsatt på et tidlig stadium i dette reformarbeidet.

Jeg legger til grunn at det er Regjeringens ansvar å organisere sitt eget arbeid. Gitt den interesse som knytter seg til Utenriksdepartementets rolle i samfunnet, anser jeg det som naturlig å orientere Stortinget om de resultater vi kommer fram til. Jeg må likevel be om forståelse for at tiden ikke er kommet for å trekke alle konklusjoner nå. Men jeg planlegger å orientere Stortinget når jeg har det tilstrekkelige erfaringsgrunnlag for å vurdere resultatene og forslagene til reformer.