Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:176 (2005-2006)
Innlevert: 25.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Besvart: 08.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): EU behandler nå et omfattende direktivforslag om tvungen lagring av elektroniske spor fra telefon og Internett.
Hva vil Regjeringen gjøre for å unngå at direktivet får store negative konsekvenser for brukere og tilbydere av telekomtjenester i Norge?

Begrunnelse

Europaparlamentet og EUs råd behandler nå et forslag til direktiv om tvungen lagring av elektroniske trafikkdata (COM(2005)438 final - Directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC).
Om forslaget blir vedtatt, skal en omfattende mengde data vi legger igjen når vi bruker telefon og Internett, lagres i, fra et halvt til ett år. Dette betyr en speilvending av dagens prinsipp om at teleoperatørene må slette kundenes trafikkdata så snart som mulig ut fra personvernhensyn. Listen over hvilke data som skal lagres er svært omfattende.
Et EU-vedtak på dette området kan få negative konsekvenser for teleoperatører, ikke minst de mindre mobilselskapene og internettjenestetilbyderne. Kravene i direktivet er omfattende og betyr nye investeringer og drift av systemer som bedriftene ellers ikke har nytte av. Foruten høyere priser, kan dette føre til svekket konkurranse, til fordel for store og dominerende aktører.
Forslaget kan bli vedtatt allerede før jul. Direktivet er foreslått implementert i løpet av 15 måneder.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg deler representanten Borghild Tendens bekymring for at EU-regelverk gjennom EØS-avtalen medfører store negative konsekvenser for Norge og aktører i Norge. For det allmenne viser jeg til den nye strategien for en aktiv europapolitikk som Regjeringen har varslet. EU-kommisjonen fremmet den 21. september 2005 et forslag til direktiv om lagring av data fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Direktivforslaget er Kommisjonens alternativ til et forslag til rammebeslutning om samme tema som ble fremmet av Storbritannia, Sverige, Irland og Frankrike 28. april 2004. Formålet med begge forslagene til EU-rettsakter er å forenkle det juridiske samarbeidet for å forebygge og etterforske kriminelle handlinger. De innholdsmessige hovedforskjellene gjelder lagringstid, kostnadsdekning, endringsmuligheter og tilsyn med ordningen.

Rådet kom den 2. desember 2005 frem til politisk enighet om et direktiv. Enigheten forutsatte endringer i forhold til det forslaget som Kommisjonen har fremmet. Det er blant annet foreslått endringer vedrørende lagringstid og kostnadsdekning. For at direktivet skal kunne vedtas må Parlamentet og Rådet bli enige. Det er forventet at saken blir behandlet i Parlamentet 13. desember 2005.

Datalagring er et komplisert spørsmål som må vurderes nøye. Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 et utvalg for å utrede lovtiltak mot datakriminalitet (Datakrimutvalget). Den første delutredningen, NOU 2003:27 Lovtiltak mot datakriminalitet, ble avgitt til Justisdepartementet 2. november 2003. Datakrimutvalget er nå i gang med utredning nummer to - om endringer som bør gjøres i straffelovgivningen. I Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) (fotnote), ble det uttalt at om det skulle være behov for å innføre en generell lagringsplikt av trafikkdata, vil det bli vurdert som et ledd i Datakrimutvalgets arbeid med ny delutredning. Tidsaspektet er viktig i vurderingen av om det er aktuelt å innlemme spørsmålet om lagringsplikt i Datakrimutvalgets arbeid.

I Regjeringens tilnærming til datalagring og følgelig tilnærmingen til Kommisjonens direktivforslag, vil flere hensyn måtte avveies. Det første hensynet er justissektorens behov for bedre verktøy til kriminalitetsbekjempelse, det andre hensynet er til brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester og det tredje hensynet er personvern.

Jeg er særlig opptatt av at de administrative og økonomiske byrdene på tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester ikke skal bli for store, og at tiltakene som innføres ikke skal svekke konkurransen i markedet i urimelig grad. Økt økonomisk belastning på tilbyderne vil kunne føre til økte priser på teletjenester, noe som rammer brukerne av elektronisk kommunikasjon. Formålet med lovverket innenfor elektronisk kommunikasjon er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester bl.a. gjennom å legge til rette for bærekraftig konkurranse. Jeg er derfor opptatt av at sektorens interesser skal bli ivaretatt ved eventuelle pålegg om datalagring.

Fotnote: Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet).