Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:180 (2005-2006)
Innlevert: 25.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 01.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Selskapsformen BA (selskap med begrenset ansvar) er i liten grad lovregulert. Denne selskapsformen er dermed et ypperlig redskap for å drive med uredelig virksomhet, svindel og økonomisk kriminalitet. Dette er med på å undergrave den tilliten velfungerende markeder nødvendigvis må bygge på.
Har finansministeren planer om å foreta seg noe for å forhindre at denne selskapsformen skal fortsette å være et egnet redskap for uredelig virksomhet?

Begrunnelse

Selskapsformen BA er egnet til å slippe unna reglene i aksjeloven og regnskapsloven. Den er også godt egnet til å slippe unna kreditoransvar, samt et egnet instrument for å unngå skatt. Opprettelsen av BA-selskap er ikke lovregulert i Norge.
Jeg kunne også tenke meg at finansministeren i svaret anga omfanget av BA-selskap, både i privat og offentlig sektor, samt hvor mye penger som strømmet gjennom slike selskap.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er overført til justisministeren, da sammenslutningsretten ligger under justisministerens ansvarsområde.

BA er registerbetegnelsen for samvirkeforetak og er en forkortelse for ordene "begrenset ansvar", jf. foretaksnavneloven § 2-2 sjuende ledd. Betegnelsen har tidligere blitt brukt også om enkelte offentlige særlovsselskaper (for eksempel NSB og Posten Norge), men betegnelsen blir i dag bare brukt om samvirkeforetak.

Samvirkelovutvalget la i 2002 frem utredningen NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak. Utvalget gikk enstemmig inn for at det bør vedtas en lov om samvirkeforetak. Utredningen har vært på høring, og høringsinstansene er i hovedsak positive til lovforslaget. Justisdepartementet arbeider for tiden med oppfølgningen av utredningen. Jeg tar sikte på å legge frem en proposisjon i 2006.

Spørsmålet er formulert på en måte som kan skape inntrykk av at samvirkeforetakene opererer i et nærmest rettstomt rom. Det er ikke tilfellet. Jeg viser her til Samvirkelovutvalgets utredning, som inneholder en utførlig fremstilling av hvilke regler som gjelder for samvirkeforetak, jf. NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak, side 149-234. Fremstillingen omfatter ikke bare gjeldende, ulovfestet samvirkerett, men også reguleringen av samvirkeforetak i regnskapsloven, revisorloven, skatteloven og flere andre lover. Som utredningen viser, må samvirkeforetakene forholde seg til et betydelig antall regler, både ulovfestede og lovfestede.

Spørsmålet som er stilt, bygger på en forutsetning om at samvirkeformen er et egnet redskap for uredelig virksomhet. Til det er å si at alle selskapsformer kan misbrukes. Slikt misbruk kan medføre både privatrettslige og strafferettslige reaksjoner. Det sanksjonssystemet man har ved misbruk av andre selskapsformer, vil som utgangspunkt gjelde også ved misbruk av samvirkeformen. Det er imidlertid ingen holdepunkter for at samvirkeformen blir misbrukt i større grad enn andre selskapsformer, snarere tvert imot. Dette kan ha sammenheng med at det stilles en rekke vilkår for at det skal foreligge et samvirkeforetak, bl.a. at det skal være åpent medlemskap, noe som innebærer at foretaket ikke kan "lukkes".

Statistikk fra Brønnøysundregistrene viser at det pr. 31. desember 2004 var 2 167 registrerte samvirkeforetak i Norge (det sees da bort fra borettslagene og boligbyggelagene). Samvirkeformen er i liten grad brukt i offentlig sektor. Det foreligger imidlertid noen interkommunale renovasjonsforetak som er organisert som samvirkeforetak. Dessuten er en del kommuner medeiere i kraftlag, vannverk og samvirkeforetak som tilbyr HMS-tjenester.

Det foreligger ingen samlet oversikt over omsetningen til norske samvirkeforetak. Det kan imidlertid nevnes at de 14 foretakene innen Norsk Landbrukssamvirke i 2004 hadde en samlet omsetning på 54 375 000 000 kr. Omsetningstall for samvirkeforetak på andre sektorer kan fås ved henvendelse til regnskapsregisteret.