Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:186 (2005-2006)
Innlevert: 28.11.2005
Sendt: 29.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdelsministeren gi forsikringer om at lokale myndigheter og innbyggere på Haugalandet blir tatt på alvor, slik at den planlagte bomringen i Nord-Rogaland ikke vil bli realisert, og slik at de nødvendige veginvesteringer i området vil bli fullfinansiert fra staten?

Begrunnelse

Det har gjennom en tid vært planlagt bomring på Haugalandet for å medfinansiere den såkalte Haugalandspakken. Dette skjer til tross for at den største kommunen som blir berørt, Karmøy, har sagt et klart nei til denne type finansiering. Det har i tillegg vært gjennomført en underskriftskampanje i de berørte kommuner der et klart flertall har sagt nei til bomringen.
Bomringen på Haugalandet var naturlig nok også et tema i høstens valgkamp der to av de partier som nå sitter i regjering forsikret om at de nødvendige veginvesteringer på Haugalandet skulle kunne fullfinansieres fra staten uten bompenger, dersom man kom i regjering. De to toppkandidatene fra Rogaland til det partiet som i dag har statsråden i Samferdselsdepartementet var i høst meget klare på at det skulle brukes betydelig mer penger på vegbygging, og at dette ville gjøre bompengefinansiering overflødig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det foreligger et forslag til en Haugalandspakke basert på delvis bompengefinansiering. De lokale myndigheter har fattet vedtak på grunnlag av forslaget og saken ligger nå til behandling i Vegdirektoratet. Karmøy kommune har gått imot bompengeinnkreving i kommunen, mens de øvrige berørte kommunene og fylkeskommunen har sluttet seg til forslaget.

Jeg viser til at bompengefinansiering av vegprosjekter og andre tiltak skal bygge på et lokalt ønske om en raskere gjennomføring enn det fullfinansiering over statlige budsjetter ville gitt rom for. Forslaget til Haugalandspakke bygger på de økonomiske rammene som ble fastsatt av Stortinget ved behandlingen av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 og som er fulgt opp i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2015.

Forslaget til Haugalandspakke er bygd opp av flere delpakker. Jeg vil ta stilling til omfanget av en eventuell Haugalandspakke når Vegdirektoratet har oversendt saken til Samferdselsdepartementet.