Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:185 (2005-2006)
Innlevert: 28.11.2005
Sendt: 29.11.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 06.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): De siste årene har stadig flere tatt i bruk naturgass direkte i husholdninger og næringslivet. Mange velger å legge om energiforsyningen til gass fordi det er lønnsomt. Slik bruk av naturgass er i dag ikke avgiftsbelagt. På årskonferansen til Norsk Petroleumsinstitutt antydet statssekretær Anita Utseth at avgiftsfritaket ville revurderes etter "introduksjonsfasen".
Har Regjeringen virkelig planer om å innføre en slik avgift, og hvis ja, hvilket nivå og tidsperspektiv vil Regjeringen legge opp til?

Begrunnelse

Statssekretærens uttalelse var et svar på spørsmål fra fjernvarmebransjen, som opplever avgiftsfritaket for naturgass som et hinder for økt bruk av fjernvarme.
Mange av de som satser på å øke bruken av naturgass i Norge frykter at en slik avgift vil innføres. Dersom en naturgassavgift ilegges på all bruk av naturgass som ikke er med i kvotesystemet, så vil det ramme blant annet aluminiumsindustrien og drivhusnæringen på Jæren. For flere bedrifter kan det bety økonomiske problemer. Innføringen av en avgift vil dermed sette en betydelig stopper for Stortingets ønske om å ta naturgassen i bruk.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På bakgrunn av at dette er et avgiftsspørsmål, er det besvart av finansministeren.

All landbasert bruk av gass er i dag unntatt fra CO2-avgift. Fra 1. januar 2005 ble bruk av gass til de fleste industriformål omfattet av kvotesystemet for CO2-utslipp, jf. Ot.prp. nr. 13 (2004-2005) og Innst. O. nr. 33 (2004-2005). Virksomheter som gasskraftverk, gassraffinerier, ilandføringsanlegg for råolje og naturgass og annen industri med energianlegg med effekt over 20 MW har dermed fått kvoteplikt. Selv om bruk av gass er unntatt CO2-avgiften, er likevel store deler av den industrielle bruken av gass omfattet klimavirkemidler. Bruk av gass til oppvarming av boliger og næringsbygg er verken omfattet av CO2-avgiften eller kvotesystemet. Disse utslippene står for en liten del av de samlede CO2-utslippene. Likevel innebærer unntaket at gass favoriseres på bekostning av andre energikilder.

Bruk av naturgass gir noe mindre CO2-utslipp pr. energienhet enn fyringsolje. Fyringsolje er imidlertid omfattet av CO2-avgiften. Bruk av for eksempel bioenergi eller fjernvarme for avfallsforenningsanlegg har vesentlig mindre netto utslipp av klimagasser enn naturgass. I klimasammenheng gir dermed avgiftsfritaket naturgass et økonomisk fortrinn på bekostning av både fornybare energikilder og fyringsolje. I prinsippet bør alle fossile energibærere stå overfor den samme avgiften eller kvoteprisen regnet i kroner pr. tonn CO2.

Det foreligger ingen konkrete planer om å innføre CO2-avgift på innenlandsk bruk av gass. Jeg viser til felleserklæringen fra Soria Moria der det står at Regjeringen vil gjennomgå systemet for CO2-avgift for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlig alternativer. I felleserklæringen er det også varslet at Regjeringen vil legge fram et forslag til hvordan Norge skal oppfylle Kyoto-forpliktelsen. I den forbindelse vil vi vurdere hvordan både avgifter, kvotehandel og bruk av Kyoto-mekanismene og andre virkemidler kan bidra til å oppfylle forpliktelsen.