Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:187 (2005-2006)
Innlevert: 29.11.2005
Sendt: 29.11.2005
Besvart: 02.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Politiet i Oslo og Rogaland rapporterer om utfordringer knyttet til at flere kommer til Norge for å drive prostitusjon. Det finnes få lovhjemler for bortvisning av disse personene. Enkelte har derfor tatt til orde for endringer i utlendingsloven som f.eks. gjør det mulig å bortvise personer ved grensen dersom det er begrunnet mistanke om formål som nevnt. Slik hjemmel finnes i finsk utlendingslov.
Vil statsråden endre loven i tråd med dette, og hvilke andre tiltak vil han ev. iverksette for å redusere prostitusjonen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Utlendingsloven inneholder ikke i dag noen særskilt hjemmel for bortvisning av utlendinger som skal drive prostitusjon. Bortvisning kan derfor bare skje dersom et av de alminnelige vilkårene for bortvisning foreligger, for eksempel at utlendingen mangler gyldig pass eller annet godkjent reisedokument eller at vedkommende mangler lovlig grunnlag for å oppholde seg i riket. I enkelte særskilte situasjoner kan det også anses nødvendig å bortvise prostituerte ut fra hensynet til den offentlige orden (jf. utlendingsloven § 27 første ledd bokstav j).

I et brev fra Oslo politidistrikt av 26. mai 2005 til Politidirektoratet foreslo politidistriktet at det utformes en særskilt hjemmel for å bortvise utlending som selger seksuelle tjenester, eller som med grunn kan mistenkes for å ville gjøre det. Dette forslaget ble avvist under den forrige regjeringen. Problemet med et slikt tiltak er særlig at det vil bli vanskeligere å få de prostituerte til å samarbeide med politiet om å ta bakmennene i saker som gjelder menneskehandel.

Oslo politidistrikt har sammen med Rogaland politidistrikt på nytt tatt opp spørsmålet om bortvisning av prostituerte i forbindelse med høringssvar til forslaget til ny utlendingslov. Politidirektoratet har kommentert dette på følgende måte i sin oppsummerende høringsuttalelse av 1. juli 2005:

"Politidirektoratet er imidlertid av den oppfatning at de bortvisningsgrunner som allerede ligger i utvalgets forslag er tilstrekkelige. Utenlandske tiggere og prostituerte vil i stor grad kunne bortvises med hjemmel i disse, og det er etter Politidirektoratets mening ikke ønskelig å utvide hjemlene i den retning de nevnte politimestrene ønsker. Tematikken har blant annet en side til bekjempelse av organisert kriminalitet med internasjonale forgreninger."

Jeg deler Politidirektoratets vurdering av at dagens hjemler er tilstrekkelige for bortvisning av utenlandske prostituerte. Det er derfor ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å foreta slike endringer i utlendingsloven som har blitt foreslått av Oslo politidistrikt og Rogaland politidistrikt.

I forhold til spørsmålet fra representanten Tørresdal om hvorvidt det vil bli iverksatt andre tiltak for å motvirke prostitusjon, viser jeg til at Regjeringen vil fortsette arbeidet mot menneskehandel, herunder handel med kvinner og barn til prostitusjonsmarkedet. For øvrig viser jeg til at Stortinget for tiden har til behandling Ot.prp. nr. 19 (2005-2006) Om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.). I proposisjonen er det blant annet forslag om en bestemmelse som gir hjemmel for å nekte visum eller oppholdstillatelse dersom det er sannsynlig at utlendingen vil bli utsatt for mishandling eller grov utnyttelse. Det følger av motivene at man med "grov utnyttelse", blant annet sikter til utnyttelse i prostitusjonsvirksomhet.