Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:190 (2005-2006)
Innlevert: 29.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 08.12.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Riksantikvaren har i innsigelse mot reguleringsplan for gravsted på Havstein sett bort fra lokale vedtak om lokalisering og vil nekte å sette opp ordinære gravminner. Dette vil kunne oppfattes som uverdig. Lokalsamfunnet er enig, med et enstemmig formannskap i spissen.
Hva vil statsråden gjøre for at lokalsamfunnet blir hørt, og at kirkegården på Havstein får et funksjonsnivå som er akseptabelt for både bispedømmerådet, kommunen og de pårørende?

Begrunnelse

Trondheim kommune foreslår anleggelse av kirkegård på Havstein i tråd med politisk vedtatte planer. Imidlertid ser Riksantikvaren på Havsteinområdet ved kirken og kirkegården som verneverdig kulturlandskap som skal beholde "sitt landskapsprofil og åpne preg". I utgangspunktet ønsket han derfor ikke kirkegård her i det hele tatt, men når kommunen likevel går inn for dette fordi det er i tråd med de overordnede politisk vedtatte planer, svarer Riksantikvaren med en rekke restriksjoner som betingelser.
Blant annet vil han ha forbud mot vertikale gravminner og høye busker og trær eller annen vegetasjon. Nidaros bispedømmeråd truer naturlig nok med innsigelse dersom Riksantikvarens krav etterkommes, av den enkle grunn at det hindrer rasjonell bruk av kirkegården. Konsekvensen kan bli at folk på Byåsen tvinges til andre bydeler for å begrave sine nærmeste, dersom Riksantikvarens merknader fører fram.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Ved henvendelse til Trondheim kommune og Riksantikvaren har Miljøverndepartementet fått nærmere opplysninger om denne saken. Riksantikvaren har fremmet innsigelse fordi det vurderes slik at nasjonale kulturminneinteresser er berørt.

Reguleringsplanen behandles nå videre av kommunen. Saken vil bli sendt departementet til avgjørelse dersom Riksantikvaren og kommunen ikke blir enige om en løsning. Jeg kan derfor ikke kommentere denne saken nærmere nå.