Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:191 (2005-2006)
Innlevert: 30.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Hvor mange arbeidstakere i Norge blir etter arbeids- og sosialministerens vurdering i dag feilaktig definert som "særlig uavhengige", og hvor mange arbeidstakere vil etter arbeids- og sosialministerens vurdering fortsatt ikke være omfattet av arbeidstidskapittelets bestemmelser når henholdsvis regjeringen Bondevik II og regjeringen Stoltenbergs forslag til unntaksbestemmelser i arbeidsmiljøloven § 10-12 annet ledd legges til grunn?

Begrunnelse

Innholdet i begrepet "særlig uavhengige" arbeidstakere diskuteres i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) punkt 13.12.2, hvor daværende regjering presiserer hvilke tolkninger som bør ligge til grunn for en slik definisjon. Regjeringen Stoltenberg II viser i Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) til denne omtalen. I sitt lovforslag ønsker imidlertid den nye regjeringen at alle med en særlig uavhengig stilling skal være unntatt § 10 i den nye loven (arbeidstidsbestemmelsene)med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd, mens Samarbeidsregjeringen i sitt lovforslag i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) begrenset dette unntaket til kun å omfatte særlig uavhengige i ledende stillinger.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I gjeldende arbeidsmiljølov (AML av 1977) gjelder ikke arbeidstidsreglene for arbeid av ledende art og arbeid av andre med særlig selvstendig stilling.

Etter den nye arbeidsmiljøloven, slik den ble vedtatt i juni 2005, er arbeidstakere med ledende stilling fortsatt ikke omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. For arbeidstakere i særlig uavhengig stilling kommer imidlertid arbeidstidsreglene til anvendelse, men arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale seg bort fra reglene i arbeidstidskapitlet (med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd).

I forslaget til endringer i "juniloven" som nylig er lagt fram for Stortinget (Ot.prp. nr. 24 (2005-2006)) er arbeidstakere i særlig uavhengig stilling igjen unntatt fra arbeidstidskapitlet (med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd), dvs. at gjeldende rett videreføres.

Hvor mange som faller utenfor arbeidstidsreglene, er usikkert. I et moderne arbeidsliv vil antakelig flere arbeidstakere enn tidligere ha den type jobber det her er snakk om. Det er imidlertid også grunn til å tro at arbeidsgivere oftere selv definerer arbeidstaker som særlig uavhengig selv om stillingens reelle innhold ikke gir grunnlag for dette. Det kan derfor se ut til at det i praksis faller flere utenfor arbeidstidsreglene enn det som har vært lovgivers intensjon.

Jeg vil vise til at enkelte hevder at så mange som 1 million arbeidstakere er unntatt. Det innebærer i så fall at om lag 40 pst. av alle sysselsatte ikke er omfattet av reglene. Selv om jeg ser at det kan være flere som i praksis unntas enn hva som har vært lovens intensjon, tror jeg dette tallet er for høyt.

Det er også hevdet at "rådgivere, konsulenter, ingeniører, advokatfullmektiger osv." nå vil unntas arbeidstidsreglene. Dette er ikke riktig. Det må vurderes konkret for den enkelte stilling om den er å anse som særlig uavhengig. I forarbeidene til loven beskrives "særlig uavhengig stilling" åpenbart strammere enn det som omtales i media, og Arbeidstilsynet fører en administrativ praksis i tråd med lovens intensjon. Usikkerheten om hvor mange dette omfatter, var en av grunnene til at et enstemmig storting ba Regjeringen om å sette i gang en undersøkelse om spørsmålet. Departementet vil kunngjøre en anbudsrunde for en slik undersøkelse i den nærmeste framtid, og vil presentere resultatet av undersøkelsen for Stortinget så raskt som mulig.