Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:192 (2005-2006)
Innlevert: 30.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil Samferdselsdepartementet ta initiativ til å påvirke planleggingen av ny vegtrasé mellom Rørvika og Strømsnes (rv 80 mellom Fauske og Bodø), slik at vegen blir lagt utenom bebyggelse, gir kortere reisetid, sparer dyrket mark og løser problemene med planoverganger i forhold til Jernbaneverket?

Begrunnelse

Statens vegvesen har lagt frem Vegpakke Salten, med en oversikt over flere vegprosjekter hovedsakelig langs rv 80 i Nordland. Den aktuelle traseen er konkretisert i en kommunedelplan for Rørvika Straumsnes i Fauske, datert juni 2005. Denne kommunedelplanen er nå til lokal behandling.
Vegvesenet legger opp til en utbedring av riksvegen på den aktuelle strekning som følger dagens trasé. Et sterkt lokalt initiativ, som også har fått støtte av andre enn de berørte parter, innebærer flytting av traseen.
Den alternative traseen, som vil bli noe dyrere enn Vegvesenets forslag, har følgende fordeler:
Den går utenom eksisterende bebyggelse. Ulykkeshyppigheten vil bli lavere. Strekningen er i dag den mest ulykkesbelastede vegen i Nordland, med flere dødsulykker pr. år. Vegvesenets forslag løser ikke dette, fordi vegen fortsatt vil ligge i de mest utsatte ulykkesstrekningene. Mer dyrket og dyrkbar mark vil bli skånet. Traseen vil forkorte reisetiden mellom Fauske og Bodø med 6-8 minutter. I lys av den forventede trafikkøkning (mer enn 40 pst. de neste 20 år), bør de ovennevnte hensyn tillegges større vekt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen har utarbeidd kommunedelplan med konsekvensutgreiing for rv 80 mellom Røvika og Strømsnes. I samsvar med plan- og bygningslova er det Fauske kommune som er planstyresmakt. Fauske kommune kan godkjenne kommunedelplanen så lenge ingen styresmakter har innsigelser til dette.

Av konsekvensutgreiinga for strekninga rv 80 Røvika-Strømsnes går det fram at alle aktuelle alternativ tek vekk planovergangane med jernbanen i Røvika, og gir innkorting mellom Fauske og Bodø på drøyt 6 km. Eit traséalternativ utanom all busetnad mellom Fauske og Strømsnes blei forkasta på eit tidleg stadium fordi det innebar store ekstra kostnader (også når det blir tatt omsyn til kostnader til opprusting av eksisterande veg mellom Fauske og Røvika). Alternativet hadde heller ikkje tilknyting til eksisterande veg mellom Fauske og Strømsnes og gav dermed mindre avlasting av eksisterande veg. Dessutan gav det ikkje tidsgevinst av betyding for det aller meste av trafikken i forhold til dei vurderte alternativa.

På bakgrunn av det som går fram over, ser eg ikkje nokon grunn til at Samferdselsdepartementet skal ta initiativ til ny planbehandling og endring av utbyggingsstrategi. Eit slikt initiativ må eventuelt komme frå ansvarleg styresmakt, som er kommunestyret i Fauske.