Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:193 (2005-2006)
Innlevert: 30.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 08.12.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det synes å være noe vanskelig å få en fullgod oversikt over det samlede potensialet som ligger i opprusting og utvidelser (O/U) av eksisterende vannkraftverk. Det er imidlertid helt klart av en omfattende opprusting og utvidelser en gamle vannkraftverk representerer en interessant strategi for å oppnå økt kraftproduksjon.
Hvilken tiltak vil Regjeringen iverksette for å realisere mer av potensialet knyttet til O/U i eksisterende vannkraftverk?

Begrunnelse

Ifølge NVE er det et potensial på 15,4 TWh når det gjelder opprusting og utvidelser (O/U) og ny kraftproduksjon over 10 MW. Det synes imidlertid å knytte seg en viss usikkerhet til disse anslagene av ulike årsaker. Det er ønskelig med et så godt som mulig oppdatert overslag over O/U potensialet og hva Regjeringen vil gjøre for å realisere mest mulig av det eksisterende potensial. O/U representerer et viktig tilskudd for å styrke den nasjonale kraftbalansen. Å realisere energigevinsten knyttet til O/U bør derfor vies økt oppmerksomhet og økt innsats fremover. Hittil har det vist seg at opprusting ofte har vært for kostnadskrevende i forhold til merverdien av økt energiproduksjon. Rent samfunnsøkonomisk og miljømessig vil det imidlertid være gunstig å utløse flere O/U tiltak som kan gi økt produksjonskapasitet som resultat. Det er derfor av stor interesse å få en oppdatert og samlet oversikt over det eksisterende potensialet for opprusting gjerne sett i forhold til ulike rammebetingelser som for eksempel i kombinasjon med utvidelser. Ifølge NVE utgjør O/U prosjekter med overføring av nye felt 7 TWh. Erfaringer viser at opprusting alene ofte ikke er lønnsomt. Effektivisering av eksisterende kraftverk utløses som oftest i forbindelse med økt regulering og nye overføringer. Opprusting alene har derfor sine begrensninger i og med at lønnsomheten i opprusting ofte vil være knyttet til opprusting kombinert med utvidelser.
Det bør derfor tilrettelegges best mulig for en kombinasjon av O/U. Det vil blant annet være viktig at all O/U bør omfattes av et eventuelt elsertifikatsystem. Opprusting medfører isolert sett de minste miljøkonsekvensene, mens utvidelser ofte vil ha en noe større miljøkonsekvens. Miljøkonsekvensene av en kombinasjon av O/U vil allikevel som oftest være langt mindre enn helt nye vassdragsreguleringer. Regjeringen bør derfor avklare nærmere hvordan den vil håndtere O/U i en helhetlig energipolitisk sammenheng. Regjeringen bør derfor klart tilkjennegi hva slags strategi man vil legge seg på vedrørende O/U.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det knytter seg betydelig usikkerhet til størrelsen på det opprustings- og utvidelsespotensialet som ligger i eksisterende vannkraftverk. Mange av de prosjektene som er grunnlaget for de potensialtallene som er lagt fram er gamle og trenger en oppdatering. Departementet har bedt NVE om å foreta en ny gjennomgang og vurdering av potensialet.

Det er viktig for meg at utnyttelsen av våre verdifulle naturressurser skjer på en miljømessig forsvarlig måte, slik at prosjektene som blir realisert samlet sett er gunstige for samfunnet. De fleste opprustings- og utvidelsesprosjekter som er registrert vil trenge konsesjon etter vassdragslovgivningen, og tiltakets fordeler vil da måtte veies opp mot de ulempene inngrepet medfører. Regjeringen har varslet at det på vannkraftsiden vil legges opp til å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk og i bygging av små-, mini- og mikrokraftverk. Prosjektene som innebærer oppgraderinger er alle forskjellige, og jeg vil derfor måtte vurdere hvert enkelt prosjekt i lys av de ovennevnte føringer.

Jeg vil nå bruke den tid som er nødvendig for å vurdere de ulike elementene i elsertifikatordningen før jeg kan gå noe nærmere inn på Regjeringens tilnærming til dette tiltaket.