Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:195 (2005-2006)
Innlevert: 30.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 06.12.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I budsjettet for 2006 ligger det inne en betydelig økt satsing på reiseliv, bl.a. som oppfølging av Handlingsplan for reiselivsnæringene. Satsingen skal skje i regi av Innovasjon Norge. Et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsnæringen vil være en viktig forutsetning for å sikre en god profilering og markedsføring av Norge overfor utemarkedene.
Hvordan vil statsråden sikre et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og næringen slik at den forsterkede satsingen kan gi best mulig resultater?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Et godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsnæringene er av avgjørende betydning for å sikre god forankring og oppslutning om Innovasjon Norges profileringsaktiviteter. Gjennom det løpende arbeidet innen reiselivsnæringene har Innovasjon Norge utviklet en bred kontaktflate til næringene som ivaretar dette hensynet. På nasjonalt plan har Innovasjon Norge etablert jevnlige dialogmøter med reiselivslivsnæringenes organisasjoner som Reiselivsbedriftenes landsforening (RBL), Forum for reiseliv, Norsk bygdeturisme og gardsmat, Turistkontorenes landsforening samt andre næringsorganisasjoner med tilknytning til reiselivet, herunder også landbruket. På regionalt plan har Innovasjon Norge etablert et nært samarbeid med destinasjoner og enkeltaktører, samt det offentlige gjennom de regionale partnerskapene. Innholdet og formen på dette samarbeidet er forskjellig i ulike deler av landet, alt etter hvordan reiselivet er organisert og fungerer på regionalt nivå. Innovasjon Norge ser stor verdi i å være representert med egne reiselivsmedarbeidere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette sikrer næringen en kundenær og kompetent inngang til virkemiddelapparatet, og samtidig en nærhet til å forstå næringens behov og tilrettelegge for samarbeid for å oppnå målet om økt verdiskaping i reiselivsnæringene.

Som en oppfølging av handlingsplan for reiselivsnæringene, har Innovasjon Norge igangsatt en gjennomgang og revisjon av merkevarestrategien for markedsføring av Norge som reisemål i utlandet. For å sikre at dette arbeidet forankres i næringene er det opprettet et Merkestrategisk råd med bred deltakelse fra et representativt utvalg av reiselivsaktører. Det er avholdt ett møte i rådet så langt, og det neste møtet finner sted medio desember. Det er lagt til grunn at de øvrige tiltakene i handlingsplanen for reiselivsnæringene utvikles og gjennomføres i samarbeid med reiselivsaktørene. Dette gjøres ved at flere av tiltakene er etablert som fellesprosjekter.

Innovasjon Norge samarbeider også nært med reiselivsnæringene i forbindelse med de konkrete markedsføringstiltakene i utlandet. I tilknytning til markedsføringsaktiviteten er det etablert flere brukerfora for deltakerne i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene. Dette for å sikre at deltakerne skal ha best mulig nytte av markedsføringsaktivitetene.

Relevante trender, markedsdata og resultater fra markedsføringsaktivitene bringes tilbake til reiselivsaktørene i Norge. Innovasjon Norge jobber proaktivt med dette gjennom innlegg på konferanser, egne workshops, nyhetsbrev og egne bransjesider på Internett (www.innovasjonnorge.no/reiseliv).

I statsbudsjett for 2006 er det foreslått en økning i bevilgningen under Innovasjon Norge til profilering av reiselivet på over 70 pst., fra 100 mill. kr til 172,5 mill.kr. I departementets styringsdialog med Innovasjon Norge er samarbeidet mellom Innovasjon Norge og reiselivsnæringen et sentralt punkt.