Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:197 (2005-2006)
Innlevert: 30.11.2005
Sendt: 01.12.2005
Besvart: 06.12.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden sørge for at Sykehuset i Vestfold får investeringsmidler som forutsatt, uten at det går utover pasientbehandlingen?

Begrunnelse

Tre ulike statsråder har forsikret Sykehuset i Vestfold om at investeringsmidlene til 6. byggetrinn skal komme, uten at det skal gå utover pasientbehandlingen. Helsestatsrådens kollega, Bjarne Håkon Hanssen (Arbeiderpartiet), besøkte Sykehuset i Vestfold i valgkampen og nærmest garanterte at pengene skulle komme uavkortet dersom det ble regjeringsskifte. Nå sviktes Sykehuset i Vestfold på nytt og må kutte ytterligere 50 mill. kr utover allerede vedtatte kutt på ca. 90 mill. kr. Dette vil få dramatiske konsekvenser for pasientbehandlingen og en sannsynlig utgang er at lokalsykehusene går en farlig tid i møte. Til tross for at regjeringen har signalisert at den vil bevare lokalsykehusene i denne perioden.
Sykehusdirektør Bjørn Grønli kan fortelle at ekstrainnsparingen vil føre til uakseptable konsekvenser for pasienter, oppsigelse av ansatte og nedleggelse av behandlingstilbud, jf. Østlandsposten 30. november 2005. Styret for Sykehuset i Vestfold mener det er uakseptabelt at sykehuset ikke får dekket kostnader til renter og avdrag for 6. byggetrinn som forutsatt, jf. Tønsbergs Blad 30. november 2005.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene skal i tråd med den etablerte ansvarsstrukturen ivareta sitt "sørge for"-ansvar for tjenestetilbud til hele regionens befolkning innenfor tildelte rammer. Herunder må regionale helseforetak gjennom viderefordeling av tildelte rammer til de enkelte helseforetak hensynta særskilte lokale forhold. Merkostnadene knyttet til utbyggingen av 6. byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold HF er et slikt særskilt forhold.

Helse Sør gjennomgår i disse dager budsjettene for neste år med alle sine helseforetak. Jeg har forsikret meg om at de særskilte utfordringene ved Sykehuset i Vestfold vil bli vurdert i den gjennomgangen som vil finne sted for dette helseforetaket. Jeg har også bedt om å få en skriftlig tilbakemelding fra Helse Sør når budsjettgjennomgangene er gjennomført.

Jeg har tillit til at Helse Sør i dette arbeidet finner fram til løsninger som også ivaretar sykehustilbudet i Vestfold på en forsvarlig måte.