Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:199 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 01.12.2005
Besvart: 07.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilke prosedyrer og rutiner har politiet for å følge opp meldinger om enslige mindreårige asylsøkere som blir meldt savnet fra asylmottak, og hvilke tiltak vil justisministeren sette i verk for å sikre disse barna bedre beskyttelse og rettsvern?

Begrunnelse

De siste dagers avsløringer om at det trolig foregår handel med enslige mindreårige asylsøkere som bor på norske asylmottak er sjokkerende. Dersom opplysningene i media er korrekte blir forsvarsløse barn ofre for kyniske kriminelle, som selger barna videre som slaver, til sexindustrien eller som organdonatorer. Det blir hevdet at omfanget av dette kan være svært stort og at Norge fungerer som et transittland.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er utlendingsmyndighetene som har hovedansvaret for enslige mindreårige asylsøkere. Disse gis et botilbud som er differensiert i forhold til om de er over eller under 15 år.

Det oppnevnes verge/hjelpeverge for alle enslige mindreårige asylsøkere. Disse skal bistå under asylintervjuet, og ellers se til at den mindreåriges rettigheter ivaretas.

Dersom en enslig mindreårig forsvinner fra mottak, skal politi, verge, advokat og barneverntjenesten i den kommunen mottaket ligger, og eventuelt pårørende varsles. Vedkommende skal meldes savnet til nærmeste politimyndighet senest innen 24 timer etter at han eller hun er savnet fra mottaket. Meldingen skal skje skriftlig på Utlendingsdirektoratets skjema for melding om enslige mindreårige som er savnet. Vergens rolle i slike situasjoner vil være å bistå politiet med nødvendige opplysninger om den savnede.

Behandling av meldinger om enslige mindreårige asylsøkere som blir meldt savnet fra asylmottak, er regulert i to rundskriv fra henholdsvis Utlendingsdirektoratet og Riksadvokaten. Rundskrivet fra Utlendingsdirektoratet angir hvem som skal regnes som forsvunnet, og oppgave- og ansvarsfordelingen mellom mottak, Utlendingsdirektoratet, politiet og kommunale myndigheter.

Politiet skal, i tillegg til undersøkelse, ettersøking og leteaksjoner, avklare om det kan foreligge straffbare forhold, og i så fall iverksette etterforskning i henhold til Riksadvokatens rundskriv. Når personer meldes saknet skal politiet alltid ha for øye at det kan ligge straffbare forhold bak forsvinningen.

Ansvaret for oppfølgingen av saknetmeldinger ligger til politimesteren i det enkelte politidistrikt. Saknetmeldinger skal straks registreres i politiets registre og i Schengen Informasjonssystem (SIS). Politidistriktene kan i disse som i andre kompliserte straffesaker anmode Nye Kripos om bistand. Nye Kripos kan også på eget initiativ iverksette etterforskning ved mistanke om organisert og annen alvorlig kriminalitet, herunder menneskehandel og menneskesmugling. Dersom det er behov for etterforskning i andre land følges vanlige samarbeidsprosedyrer i forhold til berørte land og via kontakt med Europol, Eurojust, Interpol. Internasjonalt politisamarbeid har vist seg viktig for å avdekke organisert menneskesmugling og menneskehandel.

Som ledd i arbeidet med å styrke beskyttelsen og rettsvernet for mindreårige enslige asylsøkere har Politidirektoratet tidligere anmodet landets politimestrer om å etablere gode samarbeidsrutiner med de enkelte asylmottakene. Direktoratet har nå minnet politimestrene om nødvendigheten av dette. Med bakgrunn i forsvinningssaken av kinesiske mindreårige asylsøkere fra et asylmottak i Østfold gjennomgår nå Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet melderutinene.

I NOU 2004:16 Vergemål er det foreslått en ny lov om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere. Hensikten er blant annet å bedre rettssikkerheten for enslige mindreårige asylsøkere ved mer hensiktsmessige regler om representasjon for den enkelte. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som er ansvarlig for lovarbeidet. Lovforslaget legger ikke opp til noen endringer i ansvarsforholdet i forsvinningssaker.

Jeg vil til slutt bemerke at jeg ser alvorlig på at mindreårige enslige asylsøkere forsvinner fra asylmottak. Jeg vil ta opp med arbeids- og sosialministeren hvordan vi kan forsikre oss om at disse barna får den beskyttelse, omsorg og det rettsvern de har krav på.