Skriftlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:201 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 01.12.2005
Besvart: 08.12.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Ifølgje Dagsavisa 1. desember 2005, krev sentrale medlemmer frå Sosialistisk Venstreparti at Regjeringa innførar ein nasjonal boikott av Israel. På Sosialistisk Venstreparti sitt landsmøte vart det fleirtal for ei fråsegn om boikott av Israel og direkte sanksjonar av Israel frå FN. Statsråd Halvorsen uttalar til Dagsavisa at boikott av Israel ikkje er ferdig diskutert i Regjeringa. Statsminister Stoltenberg på si side hevdar at boikott ikkje er del av denne Regjeringa si politikk.
Kan utanriksministaren klargjere om denne Regjeringa vil boikotte Israel?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er ikke Regjeringens politikk å innføre boikott av Israel. Det er ikke en del av Soria Moria-erklæringen eller Regjeringens tiltredelseserklæring og heller ikke en del av Regjeringens linje i Midtøsten-politikken.

Det er legitimt at koalisjonsregjeringens partnere har ulike syn på dette spørsmålet og at det er en levende, demokratisk debatt om norsk politikk på dette området, internt i partier og mellom partier.

Det er Regjeringens syn at dette virkemiddelet ikke ville være et bidrag i de anstrengelser som nå gjøres fra et samlet internasjonalt samfunn for å få partene i Midtøsten-konflikten til å vende tilbake til forhandlingsbordet.

Som et resultat av Israels tilbaketrekking fra Gaza, håper jeg at de nærmeste månedene kan by på muligheter som kan åpne opp for gjenopptakelse av den politiske prosessen mellom partene. Skal Norge kunne spille en rolle i Midtøsten, noe vi har til hensikt å gjøre, er det viktig at vi bruker alle midler til å støtte denne dialogen med begge parter i konflikten. Det er gjennom den dialogen vi vil ha mulighet til å kunne påvirke partene til å respektere folkerettens regler, inngåtte avtaler og FN-resolusjoner.

For øvrig viser jeg til mitt svar i Stortinget 5. desember d.å. da representanten Lilletun også tok opp dette spørsmålet under budsjettdebatten.