Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:198 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 01.12.2005
Besvart: 06.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På ulike vis er det kommet frem at fremlegging av egen stortingsproposisjon om prosjekt Jondalstunnelen i Hordaland er blitt forsinket. Senest i svar på spørsmål i Stortingets spørretime 9. november 2005 svarte statsråden at arbeidet med kvalitetssikring var i full gang, og at det var lagt opp til at saken skal fremmes så tidlig som råd i vårsesjonen. Tilsvarende arbeid med Prosjekt Hardangerbro i samme fylket tok 3 måneder.
Kan statsråden nå gi avklaring om prosessen og tidsplan for arbeidet med kvalitetssikring av Jondalstunnelen?

Begrunnelse

Det er nærliggende å se på prosessen for arbeidet med Hardangerbroen.
I arbeidet med kvalitetssikring av Hardangerbroen ble det i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer på over 500 mill. kr foretatt utlysing av anbudskonkurranse blant de eksterne konsulenter som det er inngått rammeplan med for slike oppdrag. Utlysing gjennom Norsk lysingsblad skjedde 3. mai 2005.
Kontrakt med konsulenter ble inngått 1. juli. Rapporter ble levert henholdsvis 12. og 14. august 2005 fra Metier og Møreforskning. Tidsforbruket var altså knappe halvannen måned fra kontraktsinngåelse til rapportene var klare og ca. 3 og en halv måned fra utlysing ble foretatt. Proposisjonen ble fremlagt av forrige regjering 7. oktober 2005, altså etter ytterligere 2 måneders tidsbruk.
Dette gir en indikasjon om tidsbruk, men det er viktig å minne om at Jondalstunnelen målt i 2004-kroner er anslått til å koste under 500 mill. kr, at prosjektet er et fylkesvegprosjekt og ikke en statlig investering og endelig at det på ulike måter har vært gjennomført kvalitetssikring også av eksterne undervegs i arbeidet.
Endelig bompengesøknad er utarbeidet av Statens vegvesen region vest og oversendt Vegdirektoratet tidlig i juli måned 2005. Tidligere samferdselsstatsråd svarte 6. oktober 2005 følgende: "saken er hittil ikke kommet til Samferdselsdepartementet. Det gjenstår bl.a. å ta stilling til om det skal foretas ytterligere kvalitetssikring eller ikke". Uklarhet om kvalitetssikring eller ikke har nåværende statsråd ryddet bort. Derfor er det viktig at ikke ytterligere tid tapes i videre arbeid med prosjektet.
Jeg håper derfor at statsråden på bakgrunn av den uforståelige forsinkelsen prosjektet er påført vil ha særlig oppmerksomhet på arbeidet videre for å sikre hurtig fremdrift.
I den forbindelse ber jeg om informasjon om prosessen og tidsplanen for arbeidet med kvalitetssikringen av Jondalstunnelen fordi dette vil være styrende for når stortingsproposisjon om prosjektet kan være ferdig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Prosesessen om kvalitetssikring av prosjektet Jondalstunnelen er allereie sett i gang. I tidsplanen for kvalitetssikringsarbeidet er det tatt omsyn til at eg tek sikte på å leggje fram ein stortingsproposisjon om prosjektet innan påske 2006.

Til nærare orientering legg eg ved kopi av brev av 25. november 2005 frå Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet der tidsplan og omfang av den eksterne kvalitetssikringa går fram.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet vedrørende Ekstern kvalitetssikring - Jondalstunnelen - Tidsplan og omfang. Brevet er datert 25. november 2005. Referanse: 04/2291-JRO.

Ekstern kvalitetssikring - Jondalstunnelen - Tidsplan og omfang

Samferdselsdepartementet (SD) viser til kontakt, senest gjennom Vegdirektoratets (VDs) notat av 16. november 2005.

Utgangspunkt

Det er tidligere gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Denne kvalitetssikringen ble etter det vi kjenner til gjennomført som del av saksbehandlingen av saken lokalt. Vi er videre kjent med at det var Dovre som sto for dette arbeidet og at Dovres arbeid ble gjennomført etter et enklere opplegg enn hva som kreves ved den statlige kvalitetssikringsordningen.

SD tar derfor sikte på å gjennomføre en ny og utvidet ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

Omfang

Det legges til grunn at det skal gjennomføres en KS2 med innslag av KS1. Konkret tas det herunder sikte på at følgende elementer skal underlegges spesiell vurdering:

- Kostnads- og usikkerhetsbildet

- Trafikkgrunnlaget

- Finansieringsplanen

- Trasévalg

Det er avklart med Finansdepartementet at kvalitetssikringen skal gjennomføres av firmakonstellasjonen Terramar/Asplan Viak AS/Promis AS. Vi ber Vegdirektoratet gi rask tilbakemelding på om det foreligger habilitetsproblemer for noen av disse firmaene knyttet til prosjektet.

Tidsplan

For å kunne muliggjøre behandling av saken i Stortinget i vårsesjonen 2006, tas det sikte på å legge frem en stortingsproposisjon om saken innen påske neste år. Det tas derfor sikte på følgende tidsplan for kvalitetssikringsarbeidet:

Oppstartsmøte: Uke 50 i 2005

Presentasjonsmøte med resultater fra kvalitetssikringen: Uke 10 i 2006

Det er viktig at Vegdirektoratet sørger for at nødvendige og relevante dokumenter i saken kan foreligge til oppstartsmøtet, herunder endelig styringsdokument. Vi vil også understreke viktigheten av at det foreligger endelig reguleringsplanavklaring innen kvalitetssikringen skal igangsettes.

Til slutt vil vi be Vegdirektoratet vurdere muligheten for at det etableres en hensiktsmessig prosjektorganisasjon for prosjektet innen oppstart av kvalitetssikringen, jf. at dette også skal gjøres gjenstand for kvalitetssikringen.Tilleggssvar 10. mars 2006:

Jondalstunnelen i Hordaland

Eg viser til mitt svar av 6. desember 2005 på spørsmål nr. 198 til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Arne Sortevik. Eg viser også til mitt svar av 15. desember 2005 på spørsmål 254 til skriftlig svar frå stortingsrepresentant Arne Sortevik.

Eg svarte her at eg tek sikte på å leggje fram ein stortingsproposisjon om prosjektet Jondalstunnelen innan påske 2006. Dette føresette lokalpolitisk behandling slik at planvedtak samsvarande med fylkeskommunen sin finansieringsplan låg føre tidleg i 2006.

Behandlinga av prosjektet er ikkje fullførd lokalt. Fleire grunnleggjande sider ved saka er uavklart. Spesielt vil eg vise til at vedtekne reguleringsplanar i kommunane gir ei dyrare løysing enn den fylkeskommunen sin finansieringsplan gir rom for. Den uklare plansituasjonen må løysast på lokalt hald.

Når nødvendige lokale vedtak er fatta, må Statens vegvesen handsame saka. På vanleg måte må Vegdirektoratet deretter sende si endelege vurdering og tilråding til Samferdseldepartementet. Samferdselsdepartementet har som følgje av det ovanfor nemnde ikkje motteke saka for sluttbehandling, og det er uklart når dette kan skje. Departementet har likevel valt å ta initiativ til ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Kvalitetssikringa er starta opp.

Departementet og regjeringa si vurdering av saka ligg derfor framleis noko fram i tid. Som følgje av dette, er ein proposisjon før påske ikkje lenger mogeleg. Eg vonar framleis at ein proposisjon om saka kan leggjast fram i 2006. Tidspunkt for anleggsstart for prosjektet er rimelegvis uavklart.