Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:206 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med omstillingsarbeidet i Avinor AS er det besluttet å flytte en stor del av den virksomheten som styrer flytrafikken i Norge ut av anlegget på Røyken og til ny lokalisering i Stavanger. Anlegget på Røyken fremsto ved oppstart som et svært godt og sikkert anlegg spesiallaget for formålet og med stor vekt på sikring av samfunnsviktig virksomhet. Det er også status i dag.
Hvilke vurderinger knyttet til sikkerhet og sårbarhet for et slikt anlegg er gjort i forbindelse med flytting til Stavanger?

Begrunnelse

Anlegget på Røyken er spesiallaget for formålet og det er lagt stor vekt på sikring av et anlegg som har stor samfunnsmessig betydning. Sikringen gjelder både tradisjonelt militært trusselbilde og det trusselbilde som dagens terroristaktivitet representerer. Etter det jeg har forstått er det brukt hele 600 mill. kr i investering på dette anlegget, som fortsatt fremstår også i internasjonal sammenheng som et avansert anlegg.
Flyttingen til lokalisering andre steder i landet, bl.a. Stavanger, innebærer ikke at man flytter til anlegg som er tilsvarende sikret. Tvert imot har jeg det inntrykk at spørsmålet om samfunnsmessig sikring ikke har vært vurdert eller tillagt vekt i forbindelse med flyttevedtak.
Jeg ber derfor om at statsråden som grunnlag for å svare på spørsmålet også sørger for at det innhentes synspunkter på det departement/direktorater som har ansvar for samfunnsmessig sikkerhet dersom det ikke alt foreligger uttalelser fra slike instanser i forbindelse med flyttingen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis viser jeg til at den interne organiseringen av Avinor er styrets og ledelsens ansvar. Som ledd i effektiviseringsprogrammet "Take-off-05" har Avinors styre vedtatt at Sola fra og med 2008 skal overta som kontrollsentral for hele Sør-Norge og at anlegget i Røyken derfor vil bli nedlagt.

I forbindelse med vedtaket om lokalisering av kontrollsentral sør ble alternativene Værnes, Røyken og Sola utredet. Avinor foretok konsekvensanalyser av alternativene med hensyn på sikkerhet, økonomi, kunder og helse- og arbeidsmiljø. Det ble i tillegg foretatt en vurdering av gjennomførbarheten av de ulike alternativene. Alle de tre lokaliseringsalternativene oppfylte de krav som er nødvendige for å imøtekomme eksisterende krav og det risiko- og sårbarhetsbilde som foreligger. Anlegget i Røyken skiller seg fra de øvrige ved at det i tillegg er sikret som et krigsanlegg. Det er imidlertid lagt til grunn at Avinors ansvarsområde er å betjene luftfarten i fredstid. Avinor er ikke ansvarlig for rikets sikkerhet, og vil ikke inneha ansvaret for flysikringstjenesten i krigstid. Verken Luftforsvaret eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ifølge Avinor stilt noen krav til at kontrollsentraler bør ligge i fjell.

NSM opplyser i brev av 4. oktober 2004 til Avinor følgende:

"NSM er ikke kjent med de ulike konkrete sikringstiltak som i dag eksisterer ved de alternativene som ble vurdert i forbindelse med Kontrollsentral Sør. Videre har vi ikke kunnskap om eventuelle nye tiltak som vil bli etablert. På dette grunnlag er det vanskelig å ha noen kvalifisert oppfatning av om sikkerhetstiltakene på Sola ved Stavanger er tilstrekkelige. Dertil kommer mangel på regelverk å forankre eventuelle vurderinger i. De vurderinger Avinor AS har foretatt synes imidlertid ut ifra den tilsendte dokumentasjon å være akseptable. Avinor AS opplyser i tilsendt dokumentasjon at alternativene er gjennomgått sikkerhetsmessig, og eventuelle nødvendige kompenserende sikkerhetstiltak er identifisert for de ulike alternativer. Avinor AS legger således til grunn at alle alternativene er likeverdige sikkerhetsmessig sett. Gitt denne forutsetningen, herunder at alle nødvendige kompenserende sikkerhetstiltak implementeres, har NSM ingen merknad til valg av lokalisering av Kontrollsentral Sør. NSM forutsetter imidlertid at vi blir konsultert før en etablering skjer på Sola ved Stavanger."

Det ble i forbindelse med lokaliseringsvalget utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for lokaliseringen av kontrollsentral sør. Analysen konkluderte med at alle vurderte alternativer har en fysisk beskyttelse som ligger godt i overkant av hva man finner ellers i Europa. Daganlegg versus fjellanlegg ble vurdert. Analysen konkluderte med at alternativene slik de foreligger er likeverdige, dog med en svak positiv sikkerhetsmessig fordel for daganlegg når det gjelder egne ansatte. Dette gjelder i tilfelle alvorlig brann (mulighet for evakuering) og ugunstig arbeidsmiljø (enklere tilgang til friluft og dagslys).

Sola kontrollsentral er sikret både i forhold til EMP (elektromagnetisk puls) og ABC (Atomic, Biological and Chemical), og sikringsbygningen er bygd etter militære retningslinjer for best mulig å stå imot anslag. Avinor opplyser at krav til flykontrollsystemer, fagkompetanse m.m. ikke er lokaliseringsavhengig og påvirket derfor ikke lokaliseringsvalget. SINTEF har på oppdrag fra Avinor vurdert om lokaliseringen av kontrollsentral sør har betydning for flysikkerheten, spesielt i Nordsjøen. SINTEFs hovedkonklusjon er at en flytting av det eksisterende helikopterfaglige miljøet i Stavanger kan være uheldig og synes vanskelig å forene med den overordnede målsettingen for helikoptersikkerheten.