Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:208 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Gjennom mange år har det vært arbeidet målbevisst for å åpne Rygge for sivil trafikk. For over ett år siden ble konsesjon gitt av den forrige regjeringen, og det er flere måneder siden en fremforhandlet avtale ble oversendt departementet for godkjenning. I NRK Østfoldsendingen i går (30. november 2005) lover statsråden et snarlig svar på godkjenningen av driftsavtalen.
Hva er statsrådens definisjon på et snarlig svar, og når vil statsråden skjære igjennom i denne saken?

Begrunnelse

Et samlet politisk miljø i Østfold, både lokalt og regionalt, samt næringslivet i fylket, har ventet lenge på en endelig avklaring knyttet til avtalen mellom Forsvaret og Rygge Sivile lufthavn. Et meget klart flertall i Stortinget har også tidligere gitt uttrykk for støtte til planene om sivil flytrafikk fra Rygge.
Det er nå over ett år siden konsesjon ble gitt av den forrige regjeringen og flere måneder siden en fremforhandlet avtale ble oversendt departementet for godkjenning. Forsvarsdepartementets trenering og uthaling av saken oppleves frustrerende og kan bidra til å undergrave planene om realisering av et sivilt flyplasstilbud i Østfold.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: En forutsetning for at avtaleverket skal kunne godkjennes, er at dette er innenfor rammene av konsesjonen til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved navn Moss lufthavn, Rygge, som generalinspektøren for Luftforsvaret fikk i statsråd 19. november 2004 i medhold av lov om luftfart 11. juni 1993, nr. 101, § 7-5. Avtaleverket skal ivareta Luftforsvarets styringsmessige ansvar for den daglige driften av lufthavnen innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. RSL AS skal, i henhold til konsesjonsbetingelsene, dekke alle direkte og indirekte kostnader som Forsvaret påføres som følge av planlegging/prosjektering, etablering, drift og vedlikehold av den sivile lufthavnen. Det følger av konsesjonen at etablering av sivil lufthavn på Rygge er et privat initiativ, og det gjøres klart i konsesjonen at staten ikke stiller noen garantier for utbygging eller drift. Skulle det vise seg vanskelig for RSL AS å akseptere et avtaleregime som ivaretar ovennevnte, forutsettes det i konsesjonen at konsesjonen opphører, og at saken vurderes på nytt.

Forsvarsdepartementet (FD) mottok i møte med Luftforsvaret og Forsvarsbygg (FB) 6. oktober d.å., følgebrev med utkast til avtaleverk for gjennomgang og eventuell godkjenning. Avtaleverket består av en overordnet samarbeidsavtale, som inkluderer et investeringsvedlegg, en festeavtale og en prosjektavtale. I tillegg vil partene fremforhandle en underordnet driftsavtale. Dette arbeidet avventes av partene til samarbeidsavtalen er godkjent. I ovennevnte følgebrev ble det også opplyst at det gjensto å kvalitetssikre avtaleverket. Basert på FDs saksbehandling, som også har inkludert en interdepartemental høringsrunde, har FD sendt brev til Forsvarsstaben (FST) og FB 24. november 2005, der det bes om at visse forhold i avtaleverket avklares, og presiseres nærmere. Dette dreier seg i all hovedsak om forhold av økonomisk art, for å sikre at tidligere nevnte rammer i konsesjonen ivaretas.

FST og FB har opplyst at arbeidet med å besvare FDs brev er i god gjenge, og at svar kan forventes i nær fremtid. Det er en klar målsetting at det fremsendte avtaleverket med eventuelle endringer og forutsetninger skal ferdigbehandles av FD før jul. Samtidig er det viktig å presisere at en suksessfaktor for en vellykket etablering og drift av Moss lufthavn, Rygge er et solid og gjennomarbeidet avtaleverk som søker å ta høyde for alle relevante forhold i et langsiktig, helhetlig og bærekraftig perspektiv.

Jeg er opptatt av å opprettholde et tilstrekkelig momentum i saken. Departementet vil derfor fortsatt prioritere arbeidet med å få på plass et avtaleverk innenfor konsesjonens rammer, som kan legge grunnlaget for et viktig og etterlengtet infrastrukturtiltak i Østfold.