Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:215 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 08.12.2005 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hvilke konsekvenser mener Regjeringen det vil ha for rammevilkårene til norsk næringsliv dersom ansatte vederlagsfritt får inntil 40 pst. av stemmene i generalforsamlingen i aksjeselskaper, og er det aktuelt for Regjeringen å gjøre lovendringer i denne retning?

Begrunnelse

Parlamentarisk leder i regjeringspartiet Sosialistisk Venstreparti, Inge Ryan, uttalte på NRK Radio 2. desember d.å. at Sosialistisk Venstreparti vil jobbe for at ansatte får større innflytelse i bedriftene gjennom at ansatte får inntil 40 pst. av stemmene i generalforsamling.
Forslaget begrunnes bl.a. i at dette kunne hindret Norske Skogs nedleggelse av Union i Telemark. Forslaget kan ifølge Ryan lett gjennomføres ved en enkel lovendring i aksjeloven.
Ifølge aksjeloven gir hver aksje én stemme i generalforsamling når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Ansatte som ikke eier aksjer har således ikke stemmerett i generalforsamling. Konsekvensen av forslaget vil være en omfattende overføring av innflytelse i norske bedrifter fra aksjeeierne til ansattes representanter. NHO mener at forslaget innebærer en ren konfiskasjon og er ødeleggende for norsk næringsliv.
Hvis ansatte vederlagsfritt får 40 pst. av stemmene gjennom lovgivning, vil man gjennom å kontrollere ytterligere 10 pst. kunne oppnå tilnærmet full kontroll med en bedrift og sette til side øvrige aksjonærer. Det vil således kunne oppfattes som lite økonomisk formålstjenlig å investere i norske bedrifter under et slikt regime.
Dette spørsmålet er ikke omtalt i Soria Moria-erklæringen. Det er normalt et signal når parlamentarisk leder i et regjeringsparti uttaler seg om saker som ikke er avklart i Regjeringen.
Det er derfor viktig å få en avklaring om Stoltenberg-regjeringen har planer om å svekke eiendomsretten til norske bedrifter gjennom overføring av stemmer i bedriftenes generalforsamling til ansatte eller på annet vis. Det er viktig å få avklart om Regjeringen vurderer tiltak som overfører styringsrett fra eiere til ansatte som et aktuelt næringspolitisk verktøy.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet ble overført fra nærings- og handelsministeren.

Et slikt forslag er ikke omtalt i Regjeringens politiske plattform (Soria Moria-erklæringen). Det vil derfor ikke bli vurdert nærmere av Regjeringen. Aksjonærenes eierrådighet utøves på generalforsamlingen. Forslaget ville derfor medført et inngrep i eierrådigheten. Siden Regjeringen ikke tar sikte på å vurdere dette forslaget, er det imidlertid ikke foretatt noen nærmere vurderinger av mulige konsekvenser i denne forbindelse.