Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:217 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 05.12.2005
Besvart: 09.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Vil finansministeren foreta seg noe for at norske tollstasjoner ved grenseovergangene til Finland og Russland kan holde døgnåpent?

Begrunnelse

Mye av eksporten for næringslivet i Finnmark går til markeder i Finland og Russland. Næringslivet er avhengig av gode rammevilkår. Fra flere hold i næringslivet i Finnmark oppleves det problematisk at norske tollstasjoner ikke er døgnåpne, men har begrenset åpningstid. Dette gjør det vanskelig for næringslivet som er avhengig av eksport av varer over grensepasseringen til Finland og Russland, og dette oppleves også problematisk for import av varer til vårt nordligste fylke. Bedre åpningstider for våre tollstasjoner ved nevnte grenser, og aller helst døgnåpne tollstasjoner, vil være et viktig virkemiddel for å bedre rammevilkårene for næringslivet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Grensestasjonene Kilipsjærvi (Troms) og Kivilompolo (Vest-Finnmark) er døgnåpne. Dette er de viktigste grensestasjonene for næringslivets eksport og import i denne regionen. 65 pst. av regionens kommersielle lastebiltrafikk passerer disse grensestasjonene.

Ved de øvrige stasjonene på grensen til Finland (Neiden, Polmak, Utsjok og Karigasniemi) og Russland (Storskog grensestasjon), er åpningstidene tilpasset trafikkgrunnlaget. Ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet er omfanget av næringstrafikken ved disse grensestasjonene begrenset, og gir ikke et rimelig grunnlag for ytterligere utvidelse av åpningstidene.

Ettersom også de finske og russiske stasjonene er fysisk stengt i samme tidsrom som de norske, vil utvidede åpningstider på de norske stasjonene alene ikke forbedre situasjonen til de få næringsdrivende som ønsker å passere grensen om natten.

Regjeringen ønsker økt handel med både Russland og Finland og vil bidra til praktiske løsninger.

Dersom forholdene endrer seg, vil jeg selvsagt vurdere saken på nytt, og bidra til at temaet blir satt på agendaen under relevante samtaler mellom norske og finske/russiske myndigheter.