Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:219 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 05.12.2005
Besvart: 13.12.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvorfor mener kommunal- og regionalministeren at Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt system "Fryd" for bedre brukertilpassing av hjemmehjelp tjeneste er provoserende, og hvilket alternativt system vil hun anbefale kommunene å bruke?

Begrunnelse

I Dagsavisen 25. november uttaler statsråden at hun blir rasende når hun leser at flere kommuner har tatt i bruk Kommunenes Sentralforbunds system "Fryd" for hjemmebaserte tjenester. Verktøyet er utviklet for at kommunene skal kunne kartlegge sammenhengen mellom aktiviteter og ressurser for hjemmebaserte tjenester. Utviklingen av verktøyet er finansiert av KS og utviklet i samarbeid mellom flere kommuner.
Hamar kommune har valgt å satse på hjemmebaserte tjenester og bruker "Fryd" som verktøy for å sikre at ressursene blir brukt til det beste for brukerne. De har fått gode resultater i sine brukerundersøkelser. Hamar skårer bra på blant annet respektfull behandling og pålitelighet.
For brukerne av hjemmebaserte tjenester er det viktig å vite når hjelpen kommer, hva de kan forvente av hjelpen og hvor lenge hjemmehjelpen blir. Dette gir trygghet og forutsigbarhet og gjør det mulig for brukeren å planlegge sin dag. Dette gir også muligheter for brukeren og den pårørende å klage hvis en mener en har fått tildelt for lite hjelp. For den ansatte er det viktig å vite hva som forventes og at det er samsvar mellom brukerens forventninger og det som tilbys. Det er også viktig å ha en arbeidsdag som er organisert slik at en vet at en rekker over alle brukerne og ikke hele tiden er på "etterskudd". For kommunen er det viktig å ha fornøyde brukere, ansatte og ha oversikt over at de samlede ressursene brukes til beste for brukerne. En forutsetning for at alle tre parter skal være fornøyde er selvsagt at de samlede ressursene til hjemmebaserte tjenester er store nok. Det vil også fremkomme gjennom at "Fryd" legger til rette for en sammenlikning kommuner imellom. Dermed kan lokalpolitikerne på en god måte diskutere de hjemmebaserte tjenestene sine utfordringer, med bakgrunn i om det er den samlede prioriteringen av området som er problemet eller om det er systemet.
KS og flere kommuner har lagt ned mye ressurser og arbeid i å utvikle dette verktøyet. Et slikt kraftig angrep på systemet fra Kommunal- og regionalministeren som ble presentert i Dagsavisen den 25. november 2005 vil åpenbart bety at det blir vanskeligere å bruke dette. Jeg regner med at statsråden har tanker om hvilke alternative systemer som fungerer bedre for å oppnå det samme. "Fryd" er en del av KS sitt arbeid med effektivisering og bedre ressursutnyttelse i kommunesektoren.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg er opptatt av at kommunene skal yte best mulig omsorg og at hjemmehjelpstjenesten i størst mulig grad skal tilpasses den enkeltes skiftende behov.

For det første er det viktig at omfanget av tilbudet er tilstrekkelig. En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for dette. Regjeringens kommuneopplegg for 2006 er et skritt i riktig retning, og vil bidra til en styrking av blant annet tjenestetilbudet innen eldreomsorgen. For det andre er jeg opptatt av at kvaliteten på det tilbudet som gis er best mulig, og her er organiseringen av og innholdet i tjenesten avgjørende.

Jeg ser det ikke som problematisk at kommunene bruker ulike kartleggingsverktøy i planleggingen av ressursbruken innenfor de ulike sektorene. Det er viktig for kommunene å ha en best mulig oversikt over hva pengene går til når tjenestene skal tildeles og utformes. Det jeg har kritisert er derimot eksemplene på liten fleksibilitet innenfor det tilbudet som er tildelt. Jeg ønsker ikke et tjenestetilbud som er så rigid og standardisert at det ikke er rom for en viss fleksibilitet i forhold til hva hjemmehjelpen gjør når han eller hun er på besøk.

Fleksibilitet i tjenestetilbudet er særlig viktig innenfor omsorgssektoren, hvor behovene til den enkelte endres raskt. Ved konkurranseutsetting kan behovet for å avtalefeste tjenestetilbudet mellom bestiller og utfører komme i konflikt med hensynet til fleksibilitet. Jeg mener derfor at fleksibilitet, pålitelighet og god kvalitet i tjenesteytingen best ivaretas ved at kommunene selv produserer tjenestene. Jeg har derfor klare betenkeligheter med konkurranseutsetting av omsorgstjenestene og annen kjernevirksomhet i kommunal sektor.

Det er opp til den enkelte kommune å organisere tjenestetilbudet til eldre og andre som trenger hjelp hjemme innenfor de rammene lovverket setter. Jeg vil jobbe for at kommunene får tilstrekkelig ressurser til å organisere og tilby en hjemmehjelpstjeneste som gir et kvalitetsmessig godt tilbud til den enkelte.