Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:220 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 05.12.2005
Besvart: 09.12.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Forvaltningsprosjektet vedrørende forenklet saksbehandling av flytting og etablering av oppdrettslokaliteter, kalt Trøndelagsprosjektet, vil løpe ut 1. januar 2006. Prosjektet har vært en suksess da man har oppnådd både redusert behandlingstid og like god kvalitet på forvaltningsavgjørelsene. Gjennomsnittlig behandlingstid har gått ned fra over 2 år til ca. 5 uker.
Vil statsråden gå inn for at denne ordningen blir videreført?

Begrunnelse

Rapporter fra de berørte instanser viser at det er belegg for å si at forsøket ikke har ført til dårligere beslutninger. Mattilsynets regiondirektør Bjørn R. Knutsen sier i et møte mellom trøndelagsbenkene, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening 30. november d.å. at han er stolt av resultatene av prosjektet og karakteriserer det som meget vellykket. Miljøvernsjef Stein A. Andreassen hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier til Adresseavisen den 2. desember at "prosjektet ikke har ført til uforsvarlig saksbehandling selv om færre instanser har behandlet sakene". At en samlet næring støtter videreføring av ordningen er også på det rene. Statsråden vil være kjent med at fra smoltifisering og utsetting til omsettbar størrelse går det mer enn 2 år. Dette gjør at næringen uansett må planlegge langsiktig. Å redusere denne langsiktige horisonten med 2 år må anses som fornuftig politikk. Slik reduserer man tiden fra vedtak om investering til inntektsgivende aktivitet fra 4 år til 2 år. Videre er det grunn til å påpeke at prosjektet hadde som mål å redusere behandlingstiden til under 3 måneder og man har klart å komme ned til nærmere 5 uker.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I forbindelse med gjennomføringen av ny akvakulturlov vil Fiskeri- og kystdepartementet utrede ulike alternativer for å effektivisere behandlingen av søknader om etablering av akvakulturvirksomhet. Det tas sikte på å fullføre dette arbeidet i 2006.

Jeg har fått positive tilbakemeldinger på Trøndelagsprosjektet og er derfor innstilt på å videreføre prosjektet inntil en eventuell bedre ordning foreligger.