Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:224 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 22.12.2005 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Krigsseilersaken er et ytterst vanskelig og følsomt kapittel i norsk etterkrigshistorie. Etablering av et krigsseilermuseum om bord i "Hestmanden", det siste gjenværende skip fra Nortrashipsflåten under siste krig, var ment som en anerkjennelse av sjøfolkenes innsats.
Hva vil statsråden gjøre for at prosjektet nå ikke skal stoppe opp, og hva vil statsråden gjøre for å unngå ytterligere interessekonflikter mellom Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet/Riksantikvaren?

Begrunnelse

Stortinget bevilget i anledning fredsjubileet i 1995 de første midlene til Hestmanden-prosjektet. Presidentskapet fremmet saken. Begrunnelsen var todelt: Restaurering av skipet, samt å formidle norske krigsseileres innsats gjennom to verdenskriger. Som en følge av Stortingets bevilgning ble det opprettet en offentlig stiftelse som har tatt opp denne begrunnelsen i sitt formål; bevaring av skipet og formidling av krigsseilernes historie. Slik ansvarsfordelingen er i norsk kulturforvaltning berører prosjektet to departementer, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Midlene i 1995 ble bevilget over Miljøverndepartementet/Riksantikvarens budsjett, noe som senere er fulgt opp med årlige bevilgninger. 4,5 mill. kr er varslet fra Riksantikvarens side til restaureringsarbeider både for 2006 og 2007. Nå er arbeidene kommet så langt at restaureringen må samordnes med formidlingsdelen av prosjektet. "Tilrettelegging for publikum" regner Riksantikvaren imidlertid som en del av den museale virksomheten om bord og viser til at dette er Kultur- og kirkedepartementets ansvar. Direktoratet har derfor gitt klar beskjed om at Riksantikvarens midler kun kan brukes til restaurering. Dersom det ikke bevilges midler til å legge skipet til rette for publikum eller til å drive museal virksomhet om bord, vil dette føre til at Stiftelsen Hestmanden ikke lenger kan arbeide i tråd med sitt formål.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet har ansvaret for ulike deler av de statlige økonomiske virkemidlene til kulturvern generelt og fartøyvern spesielt. Når det gjelder fartøyvern, har Kultur- og kirkedepartementet et tilskuddsansvar for de tre skværriggerne "Statsraad Lehmkuhl", "Christian Radich" og "Sørlandet". Miljøverndepartementet har på sin side ansvaret for tilskudd til alle andre verneverdige fartøyer i flytende tilstand, herunder "Hestmanden". Men ettersom en rekke antikvariske fartøyer tilhører og forvaltes av museer i det nasjonale museumsnettverket, bidrar Kultur- og kirkedepartementet også til bevaringen og formidlingen av disse gjennom dette departementets ansvar for tilskudd til disse museene. Lastedamperen "D/S Hestmanden" seilte i konvoifart utenriks i begge verdenskrigene og var en del av statsrederiet Nortraships flåte i 2. verdenskrig. Fra 1979 ble fartøyet ivaretatt av Norsk Veteranskipsklub, og i 1992 ble "Hestmanden" flyttet til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. I anledning 50-årsjubileet for freden i 1995 bevilget Stortinget 5 mill. kr til skipet over Miljøverndepartementets budsjett. Restaureringsarbeidet er siden utført under oppsyn av Riksantikvaren. I samsvar med ovennevnte ansvarsdeling har statlig investeringstilskudd til Hestmanden også senere blitt bevilget over Miljøverndepartementets budsjett. Det fremgår av dette at det statlige ansvaret som er definert for Hestmanden er knyttet til Miljøverndepartementet. Til kulturminnevernet vil det gjennomgående være knyttet en formidlingsdimensjon. Formidling av kulturminner som forvaltes av offentlig finansierte museer skjer innenfor rammen av den enkelte institusjons budsjett. Formidling av kulturminner som ikke har en slik institusjonsforankring vil måtte løses på andre måter. Det vil alltid være en gråsone mellom det ansvaret som tilligger Miljøverndepartementet og kulturminnevernet på den ene siden og det generelle kulturvernet som Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for på den andre. Spørsmål knyttet til ansvar for formidling av kulturminner vil derfor måtte være gjenstand for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Stiftelsen Hestmanden har søkt Kultur- og kirkedepartementet om 12,5 mill. kr til etablering av en utstilling om 2. verdenskrig i skipets lasterom. Prosjektet er anslått til 20 mill. kr. Denne søknaden vil bli vurdert i forhold til tilskuddsordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Søknader innenfor denne ordningen blir undergitt en samlet prioritering. Det må i denne sammenhengen gjøres oppmerksom på at Kultur- og kirkedepartementet har mottatt mange søknader om investeringstilskudd. Søknader om tilskudd til museumstiltak blir som et ledd i saksbehandlingen underlagt en museumsfaglig vurdering av ABM-utvikling. Det er utvilsomt en viktig oppgave å formidle krigsseilernes historie. Spørsmålet om eventuell støtte fra Kultur- og kirkedepartementet til investeringer i formidlingstiltak ved Hestmanden vil likevel måtte vurderes i sammenheng med det totale investeringsbehovet på kulturområdet og i sammenheng med det formidlingsarbeidet som alt gjøres i forbindelse med krigsseilernes historie. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe bestående av en representant for Stiftelsen Hestmanden og en representant for politisk ledelse i henholdsvis Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet. For øvrig må Hestmanden vurdere sin fremtidige organisasjonsmessige forankring i lys av den pågående konsolideringen av museene i Vest-Agder.