Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:227 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Hvilke konkrete utilsiktede virkninger mener arbeids- og sosialministeren kan oppstå ved å inkludere særlige uavhengige stillinger (utenom ledende stillinger) i gruppen arbeidstakere som i utgangspunktet omfattes av arbeidstidskapittelets bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og i hvor stor grad mener statsråden at disse virkningene oppstår som følge av de innstramminger i rammene for arbeidstiden som er gjort i Ot.prp. nr. 24 (2005-2006)?

Begrunnelse

Det vises til begrunnelsen i Ot.prp. nr. 24 2005-2006) for å forandre unntaksbestemmelsen i vedtatt arbeidsmiljølov § 10-12 annet ledd i forhold til det enstemmige vedtaket i Besl. O. nr. 96 (2004-2005). Det er behov for en nærmere redegjørelse for hvilke konkrete utilsiktede virkninger som endret arbeidstidsbestemmelser kan medføre i kombinasjon med videreføring av vedtatt unntaksbestemmelse, jf. at det ikke ble vist til noen slike virkninger i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005).

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som det fremgår av Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) foreslår Regjeringen å stramme inn arbeidstidsrammene, dels i forhold til den nye arbeidsmiljøloven fra juni, dels i forhold til gjeldende lov. Forutsetningen for å bringe arbeidstakere med særlig uavhengig stilling inn under reglene er således ikke den samme som da vedtaket ble gjort i juni.

En kraftig innstramming i rammene for overtid som Regjeringen har foreslått vil styrke arbeidstakernes vern, og er i tråd med Regjeringens målsetting om et arbeidsliv som tar hensyn til arbeidstakerne. Regjeringen fant det i denne omgang ikke riktig å foreslå både å stramme inn rammene for arbeidstid og å utvide virkeområdet for arbeidstidsreglene, men mener det er mer hensiktsmessig å avvente de undersøkelser som er varslet.

Videre vil jeg vise til mitt svar på spørsmål nr. 119 fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund. Der peker jeg på at det er usikkert hvor mange som faller utenfor arbeidstidsreglene, og at denne usikkerheten også var en av grunnene til at et enstemmig storting ba Regjeringen om å sette i gang en undersøkelse om spørsmålet. Når en slik undersøkelse er gjennomført, vil det foreligge et bedre grunnlag for å vurdere hvilke virkninger en eventuell endring i bestemmelsen om hvem som skal unntas arbeidstidsreglene vil medføre.