Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:225 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 13.12.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Direktoratet for naturforvaltning skal i løpet av 2006 overta mer enn 3 000 mål med urørte kystområder på Flekkerøy, i Kristiansand kommune, fra Forsvaret. Til sammen utgjør dette ca. 14 kilometer med urørt strandlinje. Det finnes pr. i dag ingen offentlige parkeringsplasser i området, og stor trafikk på dagens veier vil utsette spesielt skolebarn for fare.
Hva vil statsråden gjøre for at disse områdene så snart som mulig blir gjort tilgjengelig for allmennheten, samtidig som behovene til Flekkerøys befolkning ivaretas?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: De områdene på Flekkerøya som overtas fra Forsvaret har gode naturkvaliteter med svaberg, flotte utsiktspunkter, veger og diverse større og mindre stier. Dette vil være attraktive områder for befolkningen på Flekkerøya og Kristiansand og også tilreisende fra andre steder. Dette vil kunne medføre økt trafikk og etterspørsel etter parkeringsmuligheter.

Direktoratet gjennomførte 17. november 2005 en befaring på Flekkerøya sammen med kommunen, fylkesmannen og Flekkerøy Vel. Under befaringen ble parkeringsproblematikken for de enkelte områdene drøftet, og både kommunen og fylkesmannen vil arbeide videre med dette. Direktoratet har stilt seg positiv til å bidra økonomisk til utbygging av parkeringsplasser, turstier etc. Det er også nødvendig med en avklaring av forholdet til Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde når det gjelder tilretteleggingstiltakene.

Flekkerøy Vel er opptatt av standarden på vegen og ønsker bl.a. gang- og sykkelveg. Denne delen av trafikkspørsmålet må kommunen og vegmyndighetene arbeide videre med.