Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:229 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 12.12.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) 5. desember 2005 anbefaler SFT at kystnære blokker ikke tildeles for petroleumsaktivitet på nåværende tidspunkt, fordi dagens beredskap ikke kan sikre tilstrekkelig risikoreduksjon. Situasjonen med stedvis svak oljevernberedskap har Stortinget omtalt i flere år.
Hvilke tiltak vil Regjeringen fremme for å sikre at petroleumsaktiviteten i nordområdene ikke blir unødvendig forsinket på grunn av manglende oljevernberedskap?

Begrunnelse

Det er forståelse for en viss forsiktighet med økt petroleumsvirksomhet, dersom utbygging og drift av petroleumsvirksomheten i seg selv automatisk går på bekostning av fiskeriinteresser, korallrev etc. Ut fra SFTs kommentarer fremstår det derimot som om hovedgrunnen til at man foreløpig fraråder oljevirksomhet en rekke steder langs kysten, er manglende beredskap i forhold til risikoen man løper i en krisesituasjon. En utfordring på beredskapssiden burde da stimulere myndighetene til en offensiv satsing for å få tilstrekkelig beredskap snarest mulig, slik at fremdriften i oljeaktiviteten i nord ikke blir unødig stanset.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I og med at hovedsaken i spørsmålet er relatert til oljevernberedskapen, er miljøvernministeren og fiskeri- og kystministeren blitt enige om at sistnevnte besvarer spørsmålet.

Ansvaret for den statlige oljevernberedskapen tilligger Fiskeri- og kystdepartementet, med Kystverket som operativt ansvarlig.

Det vises til St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap, hvor det er redegjort nærmere for det regelverk og den praksis som gjelder for oljevern knyttet til petroleumsvirksomheten. Videre blir det i stortingsmeldingen redegjort for forskning og utvikling knyttet til bedring av kunnskap og teknologi knyttet til oljevern, da dette er et område i stor utvikling.

Gjennom statsbudsjettet for 2006 er Kystverket tilført 11 mill. kr ekstra til en øremerket satsing på oljevern. Pengene skal brukes dels på oppdatering av oljeverndepoter, og dels til oppfølgingstiltak knyttet til erfaringene fra øvelsen Barents Rescue.

Oljevernberedskapen i Norge er organisert med et delt ansvar mellom private aktører, kommunene og staten med en klar lovregulert ansvars-, rolle- og oppgavefordeling. Oljevernberedskapen koordineres av Kystverket.

- Privat virksomhet skal sørge for nødvendig beredskap mot forurensning fra egen virksomhet. Det foreligger videre plikt til å iverksette tiltak for å avverge og begrense skade og ulempe. Miljøverndepartementet ved Statens forurensningstilsyn kan fastsette nærmere krav til beredskapen ved den enkelte virksomhet. I forhold til operatørselskapene gjøres dette gjennom konsesjonsprosessen. Med andre ord fastsetter SFT, etter forslag fra operatørselskapene, det beredskapsnivå et operatørselskap må etablere for å drive sin virksomhet på den enkelte blokk/tillatelse.

- Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) ivaretar kravene til beredskap mot akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten på vegne av operatørselskapene. Det er imidlertid det enkelte operatørselskap som er ansvarlig for at beredskapskravene oppfylles, og som er aksjonsansvarlig dersom det oppstår fare- eller ulykkessituasjoner. Kystverket fører tilsyn med at operatørselskapene iverksetter tilstrekkelige tiltak i slike situasjoner.

- Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning. Kommunenes aksjonsplikt omfatter alle akutte utslipp i kommunen, uansett omfang, som ikke håndteres av ansvarlig forurenser.

- Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap.

Avslutningsvis vil jeg understreke at kravene til beredskap for petroleumsvirksomheten er klart definert gjennom eksisterende lovverk, og de tilpasses i lys av geografisk plassering av blokker/tillatelser. En forutsetning for å tillate virksomhet er at den foregår innenfor et akseptabelt risikonivå. Kravene til beredskap fastsettes for å ivareta dette.