Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:230 (2005-2006)
Innlevert: 05.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det gis ulike signaler fra miljøvernministeren og olje- og energiministeren om det er en forutsetning at Forvaltningsplanen er på plass før gjennomføringen av 19. konsesjonsrunde. Tildelingen av leteområder er planlagt i første kvartal 2006 mens forvaltningsplanen tidligst behandles av Stortinget i andre kvartal.
Kan statsråden bekrefte om dette er Regjeringens fremdriftsplan, samt utdype hvilken reell innflytelse Stortinget skal ha på petroleumsaktiviteten i nordområdene?

Begrunnelse

Det fremstår som uavklart om Stortinget får reell innflytelse dersom 19. konsesjonsrunde gjennomføres i første kvartal, og hvor forvaltningsplanen ikke behandles før tidligst i andre kvartal. Alternativt risikerer oljeselskaper at letekonsesjoner blir gitt i områder som Stortinget senere samme år vedtar skal være lukket for petroleumsaktivitet.
Det vises til artikkelen "Full forvirring om blokktildeling" i Rogalands Avis lørdag 3. desember, hvor det står blant annet følgende:

"Samtidig gjentar miljøvernminister Helen Bjørnøy at hun ikke utelukker at det kan bli varig vern av områder i Barentshavet. Mer oppsiktsvekkende er det at SV nå snakker om "verneplanen for Barentshavet", og ikke lenger forvaltningsplanen. Uansett hva man kaller planen skal den, ifølge Bjørnøy, være på plass før gjennomføringen av 19. runde. Inkludert stortingsbehandling betyr det trolig høsten 2006. Dette står i kontrast til hva olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har uttalt tidligere, nemlig at 19. runde skal gå som planlagt. Det betyr, ifølge Enoksen, at blokkene skal tildeles rundt påsketider neste år. Industrien frykter nå at 19. runde blir kraftig forsinket, og at blokker som tildeles i 19. runde senere kan bli vernet."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: 19. konsesjonsrunde og petroleumsvirksomheten i Barentshavet ble behandlet av Stortinget gjennom St.meld. nr. 38 (2003-2004) som bl.a. omhandlet utredningen av konsekvenser av helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). ULB er også en av delrapportene i den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet (HFB). I Stortingets behandling av St.meld. nr. 38 (2003-2004) var det bred tilslutning til både å gjenoppta aktiviteten, under særskilte vilkår, i Barentshavet, med unntak av visse særlig verdifulle områder, og utlysing av 19. konsesjonsrunde. Jeg vil også legge til at FrP i innstillingen til denne stortingsmeldingen (Innst. S. nr. 249) sågar ba om at "Stortinget ber Regjeringen åpne for petroleumsvirksomhet i hele Lofoten-Barentshavområdet fra og med 1. juli 2004". Utlysingen av 19. konsesjonsrunde, som for øvrig ble foretatt av den forrige regjeringen, baserte seg på Stortingets beslutning om petroleumsaktivitet i Barentshavet. I tillegg ble det identifisert enkelte blokker (de mest kystnære av de utlyste blokkene) hvor den forrige regjeringen valgte å ta ytterligere forbehold knyttet til utfallet av den helhetlige forvaltningsplanen.

I Soria Moria- erklæringen sluttet vår regjering seg til timeplanen og opplegget for 19. konsesjonsrunde. Dette betyr at vi tar sikte på å tildele utvinningstillatelser i 19. konsesjonsrunde i løpet av første kvartal 2006 og at tildelingen i de mest kystnære blokkene ikke skal komme i strid med konklusjonene fra HFB.

Stortinget har hatt en reell innflytelse på petroleumspolitikken i nordområdene gjennom behandlingen av ULB, og jeg ser frem til en omfattende, saklig og grundig videre diskusjon rundt petroleumsaktiviteten i nordområdene når Regjeringen legger frem HFB for Stortinget. Stortinget vil gjennom denne behandlingen få stor mulighet til å påvirke den videre petroleumsaktiviteten i nordområdene.