Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:233 (2005-2006)
Innlevert: 06.12.2005
Sendt: 06.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Når vil Regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre gravferdsstønaden som en universell ordning?

Begrunnelse

I Stortingets spontanspørretime onsdag 23. november, trakk arbeids- og sosialministeren frem den universelle gravferdsstønaden som eksempel på en velferdsordning som ble fjernet under regjeringen Bondevik II til sterk protest fra de nåværende regjeringspartier. I Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005-2006) støtter regjeringspartiene forslaget fra Bondevik II-regjeringen om en videreføring av behovsprøvd gravferdsstønad. I løpet av kort tid har altså regjeringspartiene vært både for og imot universell gravferdsstøtte. Det er derfor behov for at statsråden klargjør hva Regjeringen egentlig mener om gravferdsstønaden.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I begrunnelsen for spørsmålet peker stortingsrepresentant Martin Engeset på at jeg har kritisert at gravferdsstønaden ble fjernet som en universell ordning, mens regjeringspartiene i Budsjett-innst. S. nr. 15 (2005-2006) støtter forslaget fra regjeringen Bondevik II om å videreføre den behovsprøvde gravferdsstønaden.

Det nåværende opplegget for gravferdsstønad ble innført fra 2003. Man fjernet da den ordinære gravferdsstønaden på 4 000 kr som ble utbetalt ved alle dødsfall. Samtidig ble den behovsprøvde delen økt. Omleggingen var et ledd i budsjettforliket mellom den daværende regjeringen og Fremskrittspartiet høsten 2002. Det framgår av Ot.prp. nr. 5 (2002-2003) at man tok sikte på å spare 150 mill. kr på omleggingen. Dermed var det, som jeg påpekte i spontanspørretimen den 23. november 2005, andre tiltak som ble sett på som viktigere enn en universell gravferdsstønad.

De tre partiene som nå danner regjering prioriterte annerledes enn Fremskrittspartiet og den daværende regjeringen, og ønsket å bevare den universelle gravferdsstønaden.

Det er ofte krevende innenfor gitte budsjettrammer å gjeninnføre velferdsordninger som er fjernet. Det foreligger derfor ikke konkrete planer om å gjeninnføre gravferdsstøtten som universell ordning.

Regjeringen vil arbeide videre med en helhetlig velferdspolitikk, herunder bekjempelse av fattigdom. I denne sammenheng vil også gravferdsstønaden kunne vurderes.