Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:243 (2005-2006)
Innlevert: 08.12.2005
Sendt: 09.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Er ikke finansministeren enig i at i tilfeller hvor staten har krevd inn for mye avgift, så bør staten gjøre opp for seg i stedet for å legge en ekstra byrde på idrettslag, frivillige organisasjoner m.m.?

Begrunnelse

Hunsbedt- og Porthuset-dommen, som omhandler omfanget av fradragsrett for delt virksomhet, slo fast at myndighetene har praktisert mva-regelverket for strengt, og at myndighetene således har krevd inn for mye i avgifter.
Finansdepartementet fastslo 7. desember at næringsdrivende og organisasjoner som har innbetalt for mye merverdiavgift, og således har beløp til gode, kun kan få tilbakebetalt avgift for de siste tre årene. Departementet baserer dette på alminnelig foreldelsesfrist.
Myndighetene vil altså ikke betale tilbake det de skylder, og organisasjoner, idrettslag og næringsdrivende m.m. må nå vurdere om de skal gå rettens vei. Dette er imidlertid ressurskrevende, og helt gal ressursbruk for disse typer virksomhet.
Her burde staten vært ryddig og redelig nok til å utbetale det den skylder, i stedet for å legge en ekstra byrde på næringsliv, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet om hvor langt tilbake i tid næringsdrivende kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift, reguleres av foreldelsesloven. Dette gjelder i utgangspunktet alle pengekrav hvor det ikke foreligger særskilt regulering i annen lov. Etter foreldelseslovens bestemmelser er krav som er over tre år gamle som hovedregel foreldet. For krav som strekker seg lenger tilbake i tid, åpner loven for at det i visse tilfeller, og på nærmere angitt vilkår, kan komme en tilleggsfrist til anvendelse.

Som du er kjent med, la Finansdepartementet i brevet til Skattedirektoratet til grunn at næringsdrivende kan få fradrag for inngående merverdiavgift inntil tre år tilbake i tid. Dette innebærer at inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelser, drift og vedlikehold som tidligere ikke har kommet til fradrag, men som etter klargjøringen av rettstilstanden gjennom Hunsbedt- og Porthuset-dommene nå er fradragsberettiget, kan utbetales for den angjeldende perioden. Jeg understreker derfor innledningsvis at staten i disse tilfellene har akseptert at for mye innbetalt merverdiavgift skal tilbakebetales.

Når det gjelder ditt spørsmål om at staten bør gjøre opp for seg, istedenfor å legge en ekstra byrde på idrettslag, frivillige organisasjoner m.m., antar jeg at du sikter til krav som er knyttet til fradragsposter foretatt mer enn tre år tilbake i tid, og som etter foreldelseslovens system derfor i utgangspunktet er foreldet. I disse tilfellene blir det spørsmål om foreldelseslovens bestemmelse om tilleggsfrist kan komme til anvendelse. Problemstillingen har dessuten også en side til avgiftsmyndighetenes praksis med å frafalle foreldelsesinnsigelser.

Etter en juridisk overveielse har departementet i samråd med Regjeringsadvokaten og Skattedirektoratet kommet til at det ikke er tilstrekkelig rettslig grunnlag for å anvende bestemmelsen om tilleggsfrist i foreldelsesloven. Styrende for denne prosessen har vært ønsket om å komme fram til et riktig resultat etter gjeldende regelverk, og hvor det som er gjort galt rettes opp.

Som det fremgår av ditt spørsmål, er jeg enig i at staten i tilfeller hvor det er krevd inn for mye merverdiavgift - og hvor det er rettslig grunnlag for det - bør gjøre opp for seg. Etteroppgjøret i kjølvannet av Hunsbedt- og Porthuset-sakene har imidlertid reist prinsipielle spørsmål om foreldelseslovens rekkevidde når det gjelder merverdiavgift. Problemstillingen er til dels komplisert, samtidig som utfallet vil få stor økonomisk betydning. Jeg vil dessuten understreke at forvaltningen generelt, ikke minst når det gjelder potensielt store provenymessige konsekvenser, er avhengig av at utbetalingene har et tilstrekkelig rettslig grunnlag.

Dette er også en av hovedgrunnene til at departementet nå har besluttet å legge om den praksis som har utviklet seg innenfor merverdiavgiftsområdet med å frafalle foreldelsesinnsigelsen for krav hvor foreldelse allerede er inntrådt.