Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:244 (2005-2006)
Innlevert: 08.12.2005
Sendt: 09.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det vises til oppslag i Verdens Gang i dag der det fremkommer at Finansdepartementet i brev til Skattedirektoratet ønsker å snevre inn praksisen mht. tilbakebetaling av for mye betalt moms. Dette vil blant annet gjelde idrettslag, frivillige organisasjoner m.m.
Er dette en skjerpelse av praksis den politiske ledelsen er enig i og vil fastholde?

Begrunnelse

Høyesterett har i flere dommer påpekt at håndhevingen av momsregelverket har vært for streng overfor flere grupper av næringsdrivende m.m. Tidligere har det vært mulig for de som har betalt for mye moms å få beløp tilbakebetalt med en grense på 10 år. Nå legges det til grunn at foreldelse skal skje etter 3 år.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som det fremgår av oppslaget i Verdens Gang, har Finansdepartementet i brev av 7. desember 2005 til Skattedirektoratet, lagt til grunn at næringsdrivende kan få fradrag for inngående merverdiavgift inntil tre år tilbake i tid. Departementet har samtidig besluttet å legge om praksisen med å frafalle foreldelsesinnsigelser som har utviklet seg innen merverdiavgiftsområdet, slik at de alminnelige reglene i foreldelsesloven også benyttes på dette området. I din henvendelse ber du meg svare på om den politiske ledelsen er enig i den skjerpelse av praksis det her er lagt opp til.

Innledningsvis vil jeg vise til at spørsmålet departementet nå har tatt stilling til er ett av flere spørsmål av rettslig karakter som har oppstått som en følge av Høyesteretts avgjørelser i det som benevnes som Hunsbedt- og Porthuset-sakene. Jeg viser her også til den forrige regjeringens redegjørelse for saken i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer.

Som det også fremgår av mitt svar av i dag på spørsmål nr. 243 fra stortingsrepresentanten Gjermund Hagesæter, reguleres spørsmålet om hvor langt tilbake i tid næringsdrivende kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift, av foreldelsesloven. Etter en juridisk overveielse har departementet i samråd med Regjeringsadvokaten kommet til at det ikke er rettslig grunnlag for å anvende bestemmelsen om tilleggsfrist i foreldelsesloven. Dette betyr at foreldelseslovens utgangspunkt om 3 år legges til grunn. I tilknytning til dette har departementet også kommet til at det er hensiktsmessig å legge om den praksis som har utviklet seg innenfor merverdiavgiftsområdet med å frafalle foreldelsesinnsigelsen for krav hvor foreldelse allerede har inntrådt.

Når det gjelder ditt spørsmål om den politiske ledelsen er enig i den omlegging av praksis det her er lagt opp til, minner jeg om at politisk ledelse i departementet er ansvarlig for alle avgjørelser som treffes her. Dette gjelder selvsagt også i denne saken. Jeg vil også vise til at denne saken er grundig vurdert sammen med Regjeringsadvokaten, og departementets beslutninger er basert på veloverveide argumenter.