Skriftlig spørsmål fra Helge Solum-Larsen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:253 (2005-2006)
Innlevert: 09.12.2005
Sendt: 09.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Helge Solum-Larsen (V)

Spørsmål

Helge Solum-Larsen (V): Stavanger kommune har ved flere anledninger henvendt seg til Jernbaneverket for å søke å få forsert et punkt på dobbeltsporutbyggingen Stavanger-Sandnes, ny stasjon og kulvert i Jåttåvågen, så hurtig som mulig og eventuelt også forskottere anleggsetappen.
Kan samferdselsministeren bidra slik at denne henvendelsen besvares positivt?

Begrunnelse

Videreutviklingen av jernbanen og togtilbudet på Jærbanen har stor betydning for byutviklingen på hele Nord-Jæren. I de siste 10-15 årene har Jærregionen hatt som visjon å skape det beste eksempel på samordnet areal- og transportplanlegging med hovedvekt på miljøvennlige transportformer og effektiv utnyttelse av utbyggingarealene.
I de siste årene er ca. 1 000 nye boenheter bygget i nærområdene sør for Nye Jåtten stoppested (Gauselbakken Sør og Nord). I utbyggingsområdet Jåtten Øst 1, like vest for ny stasjon, vil det i løpet av de neste 5 år bli bygget 300-400 nye boenheter. På noe lengre sikt vil det bli bygget ytterligere 500-600 boenheter vest for stasjonsområdet, i utbyggingsområdet Jåtten Øst II. I umiddelbar nærhet er det også bygget og tatt i bruk ett nytt regionalt fotballstadion og nytt stort kommunalt alders- og sykehjem. Det er videre under utbygging nytt bydelssenter med et omfattende service- og detaljhandeltilbud.
På østsiden av jernbanen er den store utbyggingen av boliger og næringsbygg i det tidligere produksjonsområdet for oljeplattformer, Jåttåvågen nå i full gang. Bare i dette området vil det i årene som kommer bli tilrettelagt for bygging av 1 500-2 200 nye boenheter og for flere tusen arbeidsplasser.
På vestsiden av jernbanen, har Rogaland fylkeskommune nylig igangsatt byggingen av en ny videregående skole for rundt 1 000 elever og ansatte. Skolen vil rekruttere elever i hele Jærregionen og vil stå ferdig til bruk høsten 2007.
Det pågår for tiden også en omfattende veg- og kryssutbygging med hovedatkomsten til Jåttåvågen. Denne kan imidlertid ikke ferdigstilles før den nye kulverten under jernbanen er bygget og utvidet for å gi rom til dobbeltsporet over kulverten.
Stavanger bystyre har tidligere gjennom bystyrevedtak bedt Jernbaneverket om å vurdere en mulig fremskyndelse av denne kulverten. Dette har blant annet vært gjort i egne brev og i kontaktmøter mellom partene. I dag representerer undergangen med jernbanen en meget vanskelig flaskehals på hovedatkomsten til hele Jåttåvågen. I forbindelse med bystyrevedtaket har kommunen også sagt seg villig til om nødvendig å bidra med en tidsavgrenset forskottering til tiltaket.
Det vil være av stor betydning for regionens videre byutvikling at tiltaket kan forseres så hurtig som mulig i tråd med de lokale ønsker.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stavanger kommune henvendte seg til Jernbaneverket i brev av 25. mai 2005. Etter det jeg har fått opplyst var det enighet mellom kommunen og JBV om å avvente behandlingen av statsbudsjettet for 2006. Dette er nå behandlet av Stortinget. Jeg viser i denne sammenheng til omtale av prosjektet i Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1 (2005-2006), hvor prosjektet er foreslått tatt opp til bevilgning med planlagt byggestart i 2006.

Jernbaneverket skal nå gjennomføre byggeplanlegging og anbudskonkurranser for utbyggingen. I forbindelse med byggeplanarbeidet vil Jernbaneverket prioritere oppstart av Jåttåvågen stasjon med tilhørende kulvert mv., først i prosjektet i samsvar med Stavanger kommunes ønsker. Jernbaneverket planlegger byggestart i 2. halvår 2006.